14 april 2011

Brukarundersökning inom handikappomsorgen visar på förbättringar och försämringar

Brukarundersökningen från handikappsomsorgen i Katrineholms kommun från 2010 visar att brukare och anhöriga är mer nöjda med hjälpen från personlig assistans. Däremot är brukarna mindre nöjda med särskilda boenden och gruppboenden än tidigare.

Brukarundersökningen resulterar även i ett NöjdBrukarIndex, NBI. NBI är en helhetsbedömningen över hur brukarna upplever insatserna och förväntningarna på handikappomsorgen. NBI för 2010 års mätning är 74,4 vilket är en minskning jämfört med 2008 års undersökning då NBI var 75,6.

- Målet är att brukarna ska bli mer nöjda med vår service. Verksamheterna inom handikappomsorgen analyserar nu orsakerna bakom resultatet för att kunna förbättra verksamheten, säger Monica Johansson, (s) ordförande i Vård- och omsorgsnämnden i Katrineholms kommun.

Syftet med handikappomsorgens brukarundersökning är att utgöra en grund för att förbättra och öka kvalitén på kommunens service till invånarna. Undersökningen som genomfördes 2010 är den fjärde i ordningen.

Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*