19 januari 2012

Lex Sarah-rapport med anledning av missförhållanden enligt Socialtjänstlagen

Katrineholms kommun kommer vid vård- och omsorgsnämndens nästa sammanträde att behandla en rapport enligt Lex Sarah. Rapporten rör frågan i vilken omfattning en vårdtagare på ett äldreboende haft hörselhjälpmedel de senaste fyra åren.

I samband med den utredning som gjorts av vård- och omsorgsförvaltningen har intervjuer genomförts med vårdtagarens gode man, vårdtagaren och tidigare och nuvarande kontaktpersonal. Utredaren har även tagit del av journalanteckningar och genomförandeplaner.

Utredningen visar på vissa bristande rutiner när hälsoundersökningar inte går att genomföra, vid behov av hjälpmedel samt i fråga om stöd till personal i vissa situationer. Adekvata åtgärder är vidtagna i det aktuella ärendet.  Ytterligare åtgärder gällande bland annat rutiner för uppföljning av behov av hjälpmedel är planerade.

För övriga upplysningar hänvisas till:
Äldreomsorgschef Britt-Marie Svedenberg, telefon 0150-569 34

----------------------------------------------------------------------------

Fakta om Lex Sarah
Syftet med Lex Sarah är att verksamheten ska utvecklas och att missförhållanden ska rättas till. Det är viktigt att komma till rätta med brister i verksamheten och att förhindra att liknande missförhållanden uppkommer igen. Syftet är vidare att bidra till att den enskilde får insatser av god kvalitet och att skydda den enskilde från missförhållanden. Ett missförhållande är en handling som utförts, såväl som en handling som någon av försummelse eller av annat skäl har underlåtit att utföra och som innebär eller har inneburit ett hot mot eller har medfört konsekvenser för enskildas liv, säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa. Regler om Lex Sarah finns dels i socialtjänstlagen dels i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

 All personal som är anställd inom kommunens äldre – och handikappomsorg, privata företag eller företag som arbetar på uppdrag av kommunen ska  rapportera missförhållanden eller en påtaglig risk för missförhållande. Alla rapporter ska utredas, åtgärdas och avslutas med ett beslut eller ett ställningstagande. Allvarliga missförhållanden ska anmälas till Socialstyrelsen.

Vård- och omsorgsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-578 14
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*