28 augusti 2013

Tre belönas med kvalitetspris inom vård och omsorg

Åtgärder som säkrat kvaliteten i vården, ökat patientsäkerheten och gett bättre livskvalitet prisas av vård- och omsorgsnämnden. 

Årets kvalitetspris delas mellan Norrgläntans vårdboende, ledarlaget för särskilda boenden/dagverksamhet/nattpatrull och Lena Adem, arbetsterapeut på resurscenter.

-  Pristagarna har genom sitt arbete förbättrat kvaliteten på vård och omsorg och skapat förutsättningar till ett mer aktivt och självständigt liv för personer med särskilda behov, säger Monica Johansson (s) ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Priset delas ut vid vård- och omsorgsnämndens sammanträde torsdagen den 29 augusti.

 

Motiveringarna till årets kvalitetspris

Norrgläntans demensboende, 20 000 kr
Motivering 
Personalen på Norrgläntan har aktivt satt sig in i BPSD (svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens) registret vilket har till syfte att kvalitetssäkra omvårdnaden av personer med demenssjukdom och hitta rätt vårdåtgärder för den enskilde. Personalen har sedan 2012 arbetat med individuella vårdåtgärder och på så vis minskat symtomen av BPSD hos de
enskilda personerna.  

Ledarlag för Särskilda boenden/dagverksamhet/nattpatrull, 15 000 kr
Motivering 
Ledarlaget har arbetat med att ta fram en skriftlig rutin för att
förbättra arbetet med Senior alert, vilket har bidragit till att
kvalitetsarbetet inom området har förbättrats betydligt. Det innebär även att
patientsäkerheten ökar då de arbetar mer strukturerat för att minska riskerna
inom område fall, undernäring och trycksår. 

Lena Adem, resurscenter, 10 000 kr
Motivering 
Lena Adem, arbetsterapeut på Resurscenter, för hennes arbete med IKT, tekniska lösningar för kommunikation till alla brukare på daglig verksamhet. Lena informerar och utbildar bland annat personal och anhöriga, vilket leder till en bättre livskvalitet och ett mer självständigt liv för brukarna. Lena har även varit mycket involverad i förarbetet med klassifikationerna ICF, som gör
det möjligt att beskriva en persons funktionstillstånd, funktionshinder och
hälsa utifrån en biopsykosocial modell. Priset förväntas ge brukare på daglig verksamhet en ökad tillgång till att få prova på och sedan eventuellt bruka digitala kommunikationstekniska hjälpmedel i ökad utsträckning.

Om kvalitetspriset

Arbeten som kan nomineras till kvalitetspriset är:

  • Registreringen i kvalitetsregister
  • Kvalitetsförbättrande åtgärder kopplat till brukaren/vårdtagaren
  • Patientsäkerhet
  • Måluppfyllelse
  • Arbetsmiljö
  • Informations- och kommunikationsteknik (IKT).

Kvalitetspriset finansieras genom de stimulansmedel som kommunen fått genom registrering i kvalitetsregistren Senior Alert och Palliativregistret inom alla verksamheter. Verksamheterna ska använda priset till aktiviteter för personalen under 2013.

Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*