Avgifter 2017

Avgift för service och omvårdnadsinsatser i särskilt boende enligt SoL

Riksdagen har beslutat om en så kallad maxtaxa som ändras varje år.
Maxtaxan är den högsta avgiften kommunen får ta ut för vårdavgift för boendestöd, korttidsboende och sviktplats.
Avgiften för boendestöd gäller oavsett om du bor i ordinärt eget boende eller inom socialpsykiatrins boenden i andra hand.

Från den 1 januari 2017 är maxtaxan högst 2 013 kronor per månad

Avgiften är inkomstprövad och styrs av inkomst och boendekostnad.
Utförlig information med räkneexempel finns i broschyren i högerspalten.
Vill du ha broschyr och blankett hemskickad är du välkommen att ringa avgiftshandläggaren, se telefonnummer i högerspalten.

Måltider inom SoL- och LSS-verksamhet

SoL = Socialtjänstlagen
LSS = Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Måltidsavgiften på ett boende enligt SoL är 3 350 per månad.

Måltidsavgiften ingår inte i verksamhet enligt LSS. Den enskilde får själv svara för följande kostnader:

Daglig verksamhet   48 kr/per måltid
Korttidsvistelse        32 kr/måltid
Korttidstillsyn          20 kr/frukost eller mellanmål

Arbetsresor för personer med stöd enligt LSS

Man kan ha rätt till arbetsresor till och från daglig verksamhet. (För mer information 0150-569 20) 
1-10 resor/månad = 260 kr
11 eller fler resor/månad = 540 kr

Färdtjänst

 • Resa kortare än 6 km = 46 kronor
 • Resa mellan 6 och 11 km = 56 kronor
 • Resa över 11 km till kommungräns = 66 kronor

Vid resa över 30 km utanför Katrineholms kommun men inom Sörmland tillkommer 20 kronor per påbörjad mil.

Färdtjänstberättigad som har tillstånd till ledsagare har rätt att ha ledsagaren med kostnadsfritt vid resa med taxi och specialfordon. Medresenär betalar enligt gällande egenavgift.

Månadskort för arbetsresor för personer med stöd enligt SoL

 • Enligt Sörmlandstrafikens gällande taxa (540 kronor den 1 juli 2016)

Uppgiftsskyldighet

För att beräkna din avgift ska du fylla i och skicka in dina uppgifter om inkomst till vård- och omsorgsförvaltningen. Inkomstuppgifterna kan skickas in via en särskild blankett, länk finns i högerspalten.
Om du inte skickar in dina inkomstuppgifter betalar du automatiskt högsta avgift.

Du är skyldig att själv informera kommunen om ändrade förhållanden som sker under året och som kan påverka din avgift, exempelvis ändrad inkomst, boendekostnad eller bostadsbidrag.

Autogiro

Du kan ansöka om autogiro vår e-tjänst, länk finns i högerspalten.
Autogiro är ett enkelt sätt att betala räkningar på och passar bra för återkommande räkningar. Då dras beloppet automatiskt från ditt bankkonto genom överföring på förfallodagen. Fördelar är högre bekvämlighet, minskad risk för missade förfallodagar och att du slipper betala eventuella faktureringsavgifter.
Vill du ha blankett hemskickad för ansökan ring handläggaren för avgifter, telefonnumret finns i högerspalten.

Reducerad hyra vid dubbla boenden

Du kan ansöka om reducerad hyra om du måste betala hyra för din gamla bostad när du flyttar till särskilt boende. Hyran kan reduceras upp till tre månader. En reducerad hyra kan aldrig bli högre än maxtaxan. Om du har kapital som är mer än ett basbelopp kan du inte få reducerad hyra.

Ansökningsblankett finns i vänsterspalten under Blanketter och e-tjänster.
Du kan även få blanketten av din handläggare eller genom att kontakta Handikappomsorgen direkt. Med din ansökan om reducerad hyra ska du:

 • Lämnat inkomstförfrågan

Samt bifoga följande:

 • Kopia på hyresavi
 • Kontoutdrag från din bank
 • Kopia på uppsägning av hyresrätt
 • Om du äger en bostadsrätt eller villa ska du kunna visa att försäljningen är påbörjad.

Avgiftsfria tjänster för personer med funktionsnedsättning

Nedanstående tjänster är avgiftsfria men behovsprövade 

 • Avlösarservice
 • Delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser
 • Fixar-Malte
 • Hembesök av handläggare
 • Hembesök av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast hos patienter som är inskrivna i hemsjukvården eller bor på särskilt boende. Sjuksköterska bedömer behovet.
 • Inkontinenshjälpmedel (gäller boende på LSS-boende)
 • Kontaktperson/kontaktfamilj
 • Sysselsättning/arbete inom socialpsykiatrin

 

Tjänster enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

 • Avlösarservice
 • Daglig verksamhet
 • Kontaktperson
 • Korttidstillsyn
 • Korttidsvistelse
 • Ledsagarservice
 • Personlig assistans
 • Särskild service i bostad
Skicka ett tips om sidan till någon
Vård- och omsorgsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-578 14
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Avgiftshandläggare
Telefon: 0150-575 29, 568 09
Telefontid måndag-fredag klockan 9-11
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*