Stöd till personer med funktionsnedsättning

Vid kaffebordet, foto: Johan Nygren

Kommunen har ansvar för att människor med funktionsnedsättning och deras anhöriga får den hjälp de behöver.
En person med funktionsnedsättning ska ges förutsättningar att leva ett aktivt liv i samhället.

Två lagar reglerar kommunens ansvar.
Det är LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och SoL, Socialtjänstlagen.

Ansökan och utredning

För att ansöka om insatser vänder du dig till en LSS-handläggare via Vård och omsorg Direkt.
Handläggaren gör en utredning för att se om du har rätt till insatsen.

Beslut

Efter utredning får du ett skriftligt beslut.
Beslutet grundas på lagarna och ditt individuella behov.
Det kan ta olika lång tid från det att din ansökan kommer in till att beslut fattas.
Detta beror på vilka uppgifter vi behöver hämta in under utredningen.
Handläggningen sker skyndsamt.

Beslutet kan överklagas hos Förvaltningsrätten.

Tystnadsplikt

Alla medarbetare inom vård- och omsorgsförvaltningen har tystnadsplikt.
Det innebär att de inte får tala om för någon utomstående vad du berättat eller annat som de fått reda på när de arbetar tillsammans med dig. De får inte heller lämna ut uppgifter om dig till någon annan myndighet utan ditt samtycke.

Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Vård och omsorg Direkt
Telefon: 0150-48 80 30
Telefontid måndag-fredag klockan 9-12 och 13.30-16
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*