Kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling

Kvalitetssäkring är alla inom ett kvalitetssystem planerade och systematiska aktiviteter, som skapar tilltro till att verksamheten uppfyller fastställda mål och kvalitetskrav. En viktig del i att kvalitetssäkra det sociala arbetet är att beskriva de viktigaste tjänsteprocesserna inom förvaltningen. Rutiner för kvalitetssäkring som också ska leda till kvalitets- och verksamhetsutveckling ska vara tydliga och kända av alla i organisationen.

Dessa rutiner är:

  • dokumentation och beskrivning av verksamheten.
  • att mäta och värdera utifrån mål och kvalitetskrav.
  • vidtagande av åtgärder för att förbättra kvaliteten.
  • personal- och kompetensförsörjning, vilket även inkluderar handledning och introduktion.
  • koppling till adekvat forskning.
  • kvalitetssäkring av upphandlade tjänster.
  • etiska riktlinjer.
  • hantering av fel och brister i organisationen.

Kvalitetsutveckling är åtgärder som vidtas inom en organisation för att öka verkan och effektivitet hos aktiviteter och processer som har som avsikt att ge större nytta åt både organisationen och brukarna. Denna utveckling uppstår inte av sig själv, här krävs ett medvetet kvalitetssystem och ett målmedvetet arbete för att förbättra kvaliteten. Kvalitetsutveckling är mera av en processinriktad utveckling mot ett mål och målet med allt kvalitetsarbete är kvalitetsutveckling.

Socialförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Socialförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*