Kvalitet och utveckling vid socialförvaltningen

Socialnämnden i Katrineholm strävar efter att stärka kunskaps- och metodutvecklingen inom socialtjänstens verksamheter genom att synliggöra erfarenheter och befintliga kunskaper, utveckla ny kunskap och visa på goda exempel samt ge ett konkret bidrag till en evidensbaserad socialtjänst.

En särskilt viktig funktion är att ta initiativ till och samordna och stötta medarbetarnas aktiva deltagande i utvärderings-, utvecklingsprojekt och kompetensutvecklingsinsatser. Arbetet ska ske i nära samverkan med verksamheter, personal och brukare.

En viktig del, som ett led i att kvalitetssäkra verksamheten är att utvärdera socialtjänstens insatser. Utvärdering kan användas för många olika syften. För politisk styrning och kontroll, för brukares och medborgares delaktighet och för lärande på olika nivåer i organisationer.

Ett långsiktigt mål är att socialförvaltningen i Katrineholm ska utvecklas till en lärande organisation där medarbetarna involveras i kvalitetsarbetet och kunskapsproduktionen.

Socialförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Socialförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*