Klagomålshantering

Socialförvaltningens klagomålshantering är ett komplement till annat kvalitetsarbete, ett system för att fånga in synpunkter och klagomål. Rutinen infördes den 1 oktober 2001 enligt beslut av socialnämnden i juni 2001. 

Katrineholms kommun införde 2009 e-tjänst som ger möjlighet att lämna synpunkter och göra felanmälan. Inkomna synpunkter kommer att lämnas över till den verksamhet den berör.

Klagomålshanteringen är inte avsedd att ompröva fattade beslut, av nämnd, utskott eller delegat, utan att säkra att bemötande och handläggning sker på ett sätt som överensstämmer med uppsatta mål för verksamheten. 

Synpunkter och klagomål kan framföras muntligt, via e-tjänst, förtryckt blankett, brev eller e-post. Inkomna synpunkter/klagomål lämnas till ansvarig enhetschef som utreder orsaken. Svar lämnas till den som lämnat synpunkter/klagomål inom två veckor, såvida man inte lämnat sina synpunkter anonymt. Akuta frågor löses omedelbart.

Inhämtande av synpunkter/klagomål har två huvudfunktioner

  • dels att på ett effektivt sätt få kännedom om och kunna rätta till misstag som drabbat den enskilde, och
  • dels att efter analys av klagomål dra lärdomar ur dessa för att ständigt förbättra verksamheter inom förvaltningen.

Om den klagande inte är nöjd med svaret kan han/hon begära att klagomålet hanteras av klagomålsdelegationen.

Socialförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Socialförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Blankett för klagomål