Möte med handläggare, foto: Johan Nygren

Försörjningsstöd

Du som inte själv kan tillgodose dina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt kan ha rätt till försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd. Försörjningsstöd är det yttersta skyddsnätet, när alla andra möjligheter är prövade.

Föräldrar anses enligt lag vara försörjningsskyldiga för sina barn fram till dess de fyllt 18 år eller avslutat gymnasieskola, högst 21 år. Försörjningsstödet är ett komplement till den egna inkomsten och andra ekonomiska förmåner. I första hand har du ett eget ansvar att tillgodose dina behov genom egna inkomster och genom samhällets övriga bidragssystem (sjukpenning, aktivitetsstöd, sjukersättning, pension, bostadsbidrag, barnbidrag, underhållsstöd med mera).

Tillgångar (bankmedel, aktier, bil, fastigheter med mera) och kapitalvaror, som lätt går att sälja, måste först användas innan du har rätt till försörjningsstöd.

När du ansöker om försörjningsstöd görs en grundlig utredning.

Ditt beräknade behov jämförs med dina inkomster. Du måste därför kunna styrka samtliga dina inkomster och sådana utgifter som inte ingår i riksnormen för försörjningsstöd som bestäms av regeringen inför varje nytt kalenderår och gäller som miniminivå i hela landet. Har du familj gäller detta även övriga familjemedlemmar.

Ofta kontrolleras dina uppgifter om inkomster och utgifter. Det kan till exempel innebära kontakt med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, bilregistret eller Skatteverket. I vissa fall krävs ditt samtycke för att sådan kontakt ska kunna göras. Får vi inte ditt samtycke kan det försvåra eller omöjliggöra utredningen och leda till att din ansökan avslås. Lämnar du oriktiga uppgifter kan du åtalas för bedrägeri.

Du har alltid rätt att ta del av utredningen.

Krav för att kunna få ekonomiskt bistånd

Är du arbetslös ska du stå till arbetsmarknadens förfogande. Det innebär att du måste vara anmäld på arbetsförmedlingen samt aktivt söka och ta emot erbjudet arbete, praktik eller annan sysselsättning. Annars kan du inte räkna med att få försörjningsstöd. Om du är arbetslös och har försörjningsstöd, kan socialförvaltningen begära att du deltar i kompetenshöjande verksamhet som stärker dina möjligheter att bli självförsörjande. Om du tackar nej till sådant erbjudande, kan försörjningsstöd vägras eller nedsättas.

Vad kan jag få för ekonomisk hjälp?

Försörjningsstöd ska garantera en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker dina möjligheter att leva ett självständigt liv.

Försörjningsstödet är uppdelat i två delar

Regeringen fastställer årligen en så kallad riksnorm. Nivån grundas på officiella prisundersökningar. Riksnormen ska täcka kostnader för:

 • livsmedel
 • kläder och skor
 • lek och fritid
 • förbrukningsvaror
 • hälsa och hygien
 • dagstidning, telefon och TV-avgift

Du har dessutom rätt till vissa andra faktiska kostnader, förutsatt att de är rimliga. Katrineholms kommuns riktlinjer bygger på jämförelser med vad en låginkomsttagare normalt har råd att kosta på sig:

 • boende
 • hushållsel
 • hemförsäkring
 • avgift till fackförening eller A-kassa

Du har även rätt till bistånd till din livsföring i övrigt, vilket avser sådana kostnader som ingår i skälig levnadsnivå, men som inte förekommer så ofta. Exempel på sådana kostnader är:

 • hemutrustning
 • läkarvård/medicin
 • tandvård
 • glasögon
 • lokalresor

Sekretess

Alla uppgifter om dig omfattas av sekretess. Det betyder att inga uppgifter om dig lämnas ut.

Socialförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Socialförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*