Familjehem, kontaktfamilj, kontaktperson

Har din familj tid, engagemang och plats för ett barn eller en ungdom som behöver trygghet och kärlek?

Det finns barn som inte får sina behov av omsorg och trygghet tillgodosedda. Barn som upplevt svåra händelser och som lever under förhållanden som samhället inte kan acceptera. Det finns barn och unga som på olika sätt riskerar sin egen utveckling och hälsa genom sättet de lever sina liv på. Till Katrineholm kommer även barn som flytt ensamma från andra länder och inte har släktingar eller familj i Sverige som kan ge omsorg och trygghet.

När den egna familjen inte räcker till eller finns kan barn och ungdomar under kortare eller längre tid behöva stöd. Om du är vuxen och har tid och möjlighet så kan du göra en insats genom att på olika sätt vara ett stöd och bidra till förändring i barnets/den unges liv.

Samhällets stöd kan vara:

  • Kontaktperson
  • Kontaktfamilj
  • Komplementfamilj
  • Familjehem
  • Jourhem

Kontaktperson
Kontaktpersonen fungerar som en vän och medmänniska till en ungdom eller vuxen. Genom att göra saker ihop byggs en relation upp. Uppdraget innebär både personliga träffar och telefonkontakt där emellan. Kontaktperson innebär att regelbundet på dag eller kvällstid finnas som stöd. Utifrån behovet som finns får kontaktpersonen ett uppdrag som beskriver hur stödet skall se ut och hur ofta träffarna skall vara.

Kontaktfamilj
Kontaktfamilj innebär att regelbundet ta emot ett barn i sitt hem. Barnet ska få möjlighet att finnas med som del i en annan familj och att utveckla fler vuxenrelationer utanför familjen. Ett annat syfte med en kontaktfamilj kan vara att fungera som avlastning till föräldern/föräldrarna så att de klarar sitt föräldraskap.

Komplementfamilj
Komplementfamilj innebär att fungera både som stöd för barnen men även för föräldern/föräldrarna och att ge stöd och bidra till att hela familjen kan förändra sin livssituation.

Familjehem
Ett familjehem tar emot barn eller ungdomar under en kortare eller längre period. Det kan vara ett litet barn som behöver bo hela sin uppväxt i ett familjehem eller en ungdom som under en kort period behöver byta miljö för att bryta destruktiva mönster. Behovet hos barnet/ den unge varierar och vi försöker på bästa sätt matcha barnets behov mot familjehemmets resurser.

Jourhem
Jourhem är ett familjehem som med kort varsel tar emot barn och ungdomar i sitt hem under en begränsad tidsperiod. Jourhem fungerar som en snabb lösning i avvaktan på annan placering eller andra lösningar.

Vem kan bli kontaktperson, kontaktfamilj, komplementfamilj eller familjehem?
Eftersom behoven hos barnet/den unge skiftar så behöver även de familjer som erbjuder stöd se olika ut. Familjen kan bestå av en ensamstående eller ett par. De vuxna behöver ha en stabil och välfungerande livssituation med erfarenhet av barn. Familjen som erbjuder stödet är beredda att göra en insats för någon annan och att avsätta tid och engagemang för detta. Som familjehem så krävs det i allmänhet inte någon vuxen hemma på heltid men däremot så behöver man leva ett liv där det finns tid och utrymme i familjens vardag.

För att få ett uppdrag så krävs alltid en utredning. När det gäller familjehem så är denna utredning mer omfattande. För alla uppdrag så tar Katrineholms kommun alltid in utdrag från social-, kronofogde- och polisregister samt eventuellt försäkringskassan.

Stöd som erbjuds familjen som får ett uppdrag
Kommunen erbjuder alla familjehem en grundutbildning ”Ett hem att växa i”. Helst ser vi att man har möjlighet att gå utbildningen innan man tar emot ett barn men om detta inte är möjligt så under första året som familjehem.

Som familjehem får man stöd av en erfaren familjehemssekreterare som följer upp hur uppdraget fungerar och som man kan ställa frågor till. De placerade barnen får en egen barnhandläggare som följer upp hur det går för barnet. Finns behov av fler insatser samordnas stödinsatserna för det placerade barnet av barnhandläggaren. Det familjehemsplacerade barnet följs upp minst var tredje månad.

Familjehemmen inbjuds till föreläsningar några gånger per år. Familjehemmen och barnen inbjuds även till gemensamma träffar där familjehem och barn har möjlighet att träffa varandra under lättsamma former.

Kontaktperson, kontaktfamilj och komplementfamiljsuppdrag följs upp minst var sjätte månad av barnets socialsekreterare.

Ekonomisk ersättning
Katrineholms kommun ger ekonomisk ersättning i form av arvode och omkostnad. Hur stora dessa ersättningar är varierar utifrån hur resurskrävande uppdraget är utifrån faktorer som barnets ålder och utifrån hur mycket tid barnet kräver. Sveriges Kommuner och Landsting(SKL) har tagit fram rekommendationer om ersättningsnivåer som Katrineholms kommun följer. Arvodet är en skattepliktig del som utbetalas månadsvis. Omkostnaden är skattefri och täcker de merkostnader som det innebär exempelvis mat, boende och fritidsaktiviteter. Jourhem som är kontrakterat av kommunen får en fast arvodesdel oavsett om det finns barn placerade i hemmet eller inte. Detta är för att en vuxen i jourhemmet behöver vara hemma på heltid för att kunna utföra uppdraget.

Mer information
Kontakta familjehemsgruppen på socialförvaltningen på telefon 0150-570 00 eller via e-post socialforvaltningen@katrineholm.se.

Socialförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Socialförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*