Samarbetssamtal

Kommunen ska enligt lag (föräldrabalken och socialtjänstlagen) erbjuda föräldrar möjlighet till samtal under sakkunnig ledning. Samtalen kallas samarbetssamtal.

Samarbetssamtalen är till för föräldrar som nyligen har separerat, är skilda, eller som aldrig levt tillsammans. Genom samtalen försöker man nå enighet i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge.
Syftet med samarbetssamtalen är

  • att förbättra barnets situation
  • att träffa överenskommelser om barnets förhållande
  • att ge barnet tillgång till båda sina föräldrar samt
  • att hjälpa barnet att behålla kontakten med sina anhöriga och vänner

Samarbetssamtalet

Samarbetssamtalen är frivilliga. Det kan räcka med ett eller vara flera.
Efter behov kan samtalen följas upp och utvärderas.
Vi inleder alltid med samtal med föräldrarna. Dessa kan följas av samtal med barnet och, om behov finns, med andra för barnet viktiga personer.
Under samtalen är vi vanligen två som arbetar tillsammans.

FN-konventionen om barnets rättigheter

Konventionstaterna ska göra sitt bästa för att säkerhetsställa erkännandet av principen att båda föräldrarna har gemensamt ansvar för barnets uppfostran och utveckling.

Föräldrar eller i de förekommande fall, vårdnadshavare har huvudansvaret för barnets uppfostran och utveckling.

Barnets bästa ska komma i första rummet.

Samarbetssamtalen är kostnadsfria och sker under sekretess.

Socialförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Socialförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*