Ordningsregler vid Duveholmsgymnasiet

Skolan är en arbetsplats där alla, både elever och personal, omfattas av arbetsmiljölagen. De allmänna regler, som gäller för arbetslivet, ska därför självfallet också tillämpas i skolan.

För att vi ska ha ett så bra arbetsklimat som möjligt på skolan förutsätter vi att alla: 

 • Iakttar gott uppträdande 
 • Aktivt motverkar alla former av kränkande behandling
 • Passar tider
 • Har mobiltelefonerna avstängda under lektionstid
 • Är aktsamma om lokaler, inventarier och utrustning
 • Inte skräpar ner
 • Respekterar att förtäring inte får förekomma i lektionssalarna
 • Medverkar till en drogfri skola
 • Respekterar att skolan är helt tobaksfri och att användning av tobaksvaror endast får användas utanför skolans område. 
 • Respekterar att spel om pengar eller pengars värde får ej förekomma på skolan

Dessa allmänna regler gäller självfallet också skolaktiviteter utanför skolan, till exempel friluftsdagar, kulturevenemang, studiebesök, praktik och arbetsplatsförlagd utbildning.

Vid överträdelse av skolans ordningsregler gäller nedanstående:

 • Den som upprepat uppträder störande kan avvisas från lektionen
 • Den som avsiktligt eller av vårdslöshet vållat skada på enskild eller allmän egendom blir ersättningsskyldig.
 • Den som gör sig skyldig till brottslig handling (hot, våld, skadegörelse, spel om pengar, pengars värde etcetera) polisanmäls och blir föremål för disciplinåtgärd enligt gällande lagstiftning.
 • Den som i övrigt överträder skolans ordningsregler kan av rektor tilldelas skriftlig eller muntlig varning eller bli föremål för annan åtgärd enligt gymnasieförordningen 6 kap 21-25§§.
Duveholmsgymnasiet
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Duveholmsgymnasiet
* = Obligatorisk uppgift
*