25 januari 2012

Riksdagsledamöter besöker Duveholms gymnasiesärskola.

Fredagen den 27 januari besöker riksdagsledamöterna Carolin Helmersson Olsson och Tommi Lycke, Duveholms gymnasiesärskola för att höra hur vi inom skolan uppfattar förslaget till en ny gymnasiesärskola och hur vi tror det kommer att bli för eleverna.

Regeringen har nu lämnat förslag till en ny gymnasiesärskola. I "En gymnasiesärskola med hög kvalitet", Prop.2011/12:50 lämnas förslag till ändringar i skollagen (2010:800). Förslaget innebär att bestämmelserna för gymnasiesärskolan i stora delar anpassas till bestämmelserna för den reformerade gymnasieskolan.

Delar av innehållet i förslaget
Gymnasiesärskolan ska karakteriseras av stor flexibilitet för både elever och huvudmän.

Samarbetet mellan gymnasiesärskolan och arbetslivet ska stärkas.
Det ska finnas nio nationella program och utbildningarna ska kvalitetssäkras på nationell nivå.

En poängplan ska ersätta timplanen för gymnasiesärskolans nationella program och ett ämne ska kunna bestå av flera kurser där betyg sätts efter avslutad kurs.

Det ska finnas individuella program, men indelningen i yrkes- och verksamhetsträning tas bort.

Eleverna i gymnasiesärskolan ska få ökade möjligheter att välja utbildningsväga och få stöd till inackordering.

Efter avslutad utbildning ska eleverna få en utökad dokumentation av sina studier i form av ett gymnasiesärskolebevis.

Hemkommunen ska vara skyldig att utreda målgruppstillhörigheten om det framkommer indikationer på att en elev inte tillhör målgruppen för grund- respektive gymnasiesärskolan.

Vissa lagändringar angående särskild utbildning för vuxna genomförs som en konsekvens av förslagen som rör gymnasiesärskolan.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2012. Huvuddelen av bestämmelserna ska börja tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2013

Duveholmsgymnasiet
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Duveholmsgymnasiet
* = Obligatorisk uppgift
*