Viktigt om enskilda avlopp

Utsläpp av orenat avloppsvatten medför risk för smittspridning, övergödning och syrebrist i våra hav, sjöar och vattendrag. Det viktigaste syftet med avloppsrening är att förhindra spridning av sjukdomsframkallande bakterier och andra mikroorganismer.

Förorena grundvattnet

Otillräckligt renat avloppsvatten kan förorena såväl grundvatten som ytvatten varvid smittan kan spridas via dricksvattnet eller i samband med till exempel bad.

Övergödning

Övergödning, som främst beror på utsläpp av fosfor och kväve, leder till syrebrist, igenväxning och algblomning. En del alger kan dessutom producera giftiga ämnen, som kan innebära hälsorisker för såväl människor som djur.

Organiskt material

Organiskt material i stora mängder finns förutom i orenat avloppsvatten även i övergödda sjöar och vattendrag. Vid nedbrytningen förbrukas stora mängder syre med syrebrist som följd. Detta i sin tur leder till dålig lukt och att bottendjuren och ibland även fisken dör.

Bestämmelser kring enskilda avlopp

Enskilda avlopp betraktas som miljöfarlig verksamhet och regleras i miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Enligt miljöbalken ska avloppsvatten avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att inget besvär eller problem för människors hälsa eller miljön uppkommer. Det ställs även krav på längre gående rening än slamavskiljning när det gäller avloppsvatten från vattentoalett.

Naturvårdsverkets allmänna råd

I de nya allmänna råden från Naturvårdsverket, som trädde i kraft den 1 augusti 2006, läggs tyngdpunkten på anläggningarnas funktion istället för, som tidigare, deras konstruktion. Här framgår vilka krav som bör ställas på reningsprocessen till exempel när det gäller minskning av utsläpp av fosfor.

Nytt är också att man utifrån lokalisering och därmed behovet av rening, infört två skyddsnivåer, normal respektive hög. Krav ställs dessutom på att arbetet ska utföras av en specialist eller expert inom området.

Katrineholms Kommuns Avloppspolicy

2007 antog dåvarande miljö- och hälsoskyddsnämnden en policy för små avloppsanläggningar i Katrineholms kommun. I policyn anges rutiner, principer och riktlinjer för bedömning, krav och handläggning. Policyn kan du läsa här.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*