Blanketter och e-tjänster

Här nedan hittar du Katrineholms kommuns blanketter och e-tjänster för enskilda avlopp och dricksvatten.


Ansökan eller anmälan enskilt avlopp

Symbol som visar en toalettstol

Här laddar du ned en blankett för ansökan eller anmälan om enskilt avlopp. Tänk på att din ansökan eller anmälan ska lämnas in i god tid innan arbetet är planerat att påbörjas.  

Ansökan eller anmälan enskilt avlopp

Du kan även ansöka eller anmäla enskilt avlopp via vår e-tjänst. 
Länk till e-tjänsten hittar du här.

Tips och råd till dig som väntar besök av slambil


Yttrande från berörda grannar

Ikon som ska föreställa en granne med ett yttrande

Innan bygg- och miljönämnden fattar beslut i ett ärende kring avloppsanläggning ska grannar ha möjlighet att yttra sig. Ett skriftligt uttalande (yttrande) från fastighetsägare inom 100 meter ska bifogas. Ladda ned blanketten nedan.

Blankett för grannyttranden

Du kan även lämna yttrande via vår e-tjänst:

E-tjänst för yttranden över placering av enskilt avlopp


Läckagetest

Om befintlig slamavskiljare ska fortsätta användas behöver den läckagetestas och ett protokoll för detta ska lämnas in tillsammans med din avloppsansökan.

Blankett för läckagetest


Utförandeintyg med kontrollplan

Senast tre veckor från det att din nya avloppsanläggning är färdigställd ska du som fastighetsägare skicka in ett utförandeintyg med kontrollplan till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Utförandeintyg med kontrollplan


Symbol som visar en kran med dricksvattenAnmälan om registrering av dricksvattenanläggning

Alla dricksvattenanläggningar (vattenverk och distributionsanläggningar), som omfattas av dricksvattenföreskrifterna ska registreras. Anmälan om registrering av dricksvattenanläggning


 

Spridning av slam och filtermaterial på jordbruksmark

Symbol som visar en traktor

Ansökan om eget omhändertagande av avloppsslam samt filtermaterial från fosforfälla. Är du jordbrukare och själv vill omhänderta ditt egna avloppsslam och sprida det på din jordbruksmark ska du ansöka om det till bygg- och miljönämnden.

Ansökan om eget omhändertagande av slam


Ansökan om utsträckt intervall för tömning av slamavskiljare

Är det en låg belastning på din avloppsanläggning kan du ansöka om utsträckt intervall för tömning av slamavskiljare.

Ansökan om utsträckt intervall för tömning av slamavskiljare


Ansökan om förändrat intervall för hämtning av filtermaterial från fosforfällande anläggningar 

Ordinarie tömningsintervall för filtermaterial från fosforfällande anläggning är enligt avfallsföreskriften vartannat år vid permanentboende och vart tredje år vid fritidsboende en gång per år, eller enligt tillverkarens anvisningar. 

Under förutsättning att belastningen är låg och att besvär eller problem för människors hälsa och miljön inte uppstår kan fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare medges förändringar i hämtning av filtermaterialet. Ansökan om förändrat tömningsintervall inlämnas till bygg- och miljönämnden. 

Ansökan om förändrat intervall för hämtning av filtermaterial från fosforfällande anläggningar 

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*