Trafikinformation - så påverkas du

Trafik

Vägarbeten i Katrineholm påverkar trafiksituationen. Här kan du hålla dig uppdaterad om pågående arbeten i, på eller i anslutning till vägområdet samt grävarbeten inom Katrineholms kommun. Mindre kortvariga arbeten utan påverkan på framkomligheten finns inte med.

Stockholmsvägen

Vi fortsätter ombyggnationen av Katrineholms nya stråk genom att förbättra trafikmiljön på Stockholmsvägen. Det här kommer vi att göra:

  • Vid korsningen Stockholmsvägen och Vassmogatan kommer en cirkulationsplats att byggas. Det tar ned hastigheten och skapar en säkrare trafikmiljö för cyklister, gående och bilister. Cirkulationsplatsen underlättar även för trafikflödet och tillgängligheten till området. Busshållplatserna vid Vassmogatan kommer även att tillgänglighetsanpassas.
  • På sträckan Vasabron - Vassmogatan planterar vi träd i mitten av körbanan, förbättrar den södra gång- och cykelvägen, bygger gång- och cykelpassage över Stockholmsvägen och belyser både norra och södra gång- och cykelvägarna med ny stadsmässig belysning. 
  • Idag är Stockholmsvägen (norr om Vassmogatan) även en saknad länk i cykelnätetet i Katrineholm. För att skapa bättre tillgänglighet och öka trafiksäkerheten till och kring Lövåsens handelsområde kommer vi att fortsätta utveckla och bygga ut gång- och cykelnätet på sträckan. Det här innebär att diket på östra sidan läggs igen och en 4,0-4,5 meter bred separerad gång- och cykelväg kommer att skapas. Gång- och cykelvägen kommer sedan att belysas. 

Närvecka 42 till cirka vecka 52. 
Så här påverkas trafiken: Trafiken på Stockholmsvägen, Vassmogatan och Videvägen kommer vara igång under hela byggnationen. Tidvis kan viss störning ske i trafiken då arbetet med ombyggnationen fortsätter. Gående och cyklister kommer ha möjlighet att passera arbetsområdet på ett tryggt och säkert sätt.

Under vecka 47 körs södergående trafik via Vallavägen, Bondegatan och Bryggaregatan samt Storgatan. Omledningen påverkar biltrafik och tung trafik.

Ansvarig/entreprenör: Katrineholms kommun tillsammans med TRANAB Markbyggnad AB.
Mer information: Se omvandling av genomfarten till stråk.

Reparation av gång- och cykelvägsbron vid Djulökvarn

Under vecka 38-48 kommer gång- och cykelvägsbron vid Djulökvarn att vara avstängd.

Detta beror på att bron ska repareras. Det innebär att gång- och cykeltrafiken vid Djulökvarn under den här perioden leds om på Norrköpingsvägen.


När: vecka 38 till vecka 50.
Ansvarig/entreprenör: Katrineholms kommun/Martinssons
Mer information: projektledare Magnus Rostedt, magnus.rostedt@katrineholm.se
 

Talltullen
Talltullen byggs om från trafikplats till en välkomnande Katrineholmsentré. Trafikmiljön kommer bland annat att förbättras för gående och cyklister och ska andas trygghet och säkerhet. Talltullen utvecklas dessutom med två nya cirkulationsplatser som kommer att bidra till lägre hastigheter och samtidigt öka tryggheten och framkomligheten. 

Från och med vecka 38 har biltrafik möjlighet att köra som vanligt i Talltullen och i de nya cirkulationsplatserna. Inga trafikomledningar kommer att finnas. Tidvis kan viss störning i trafiken ske då arbetet med ombyggnationen fortsätter. Gående och cyklister kommer ha möjlighet att passera arbetsområdet på ett tryggt och säkert sätt. 

Närombyggnationen av Talltullen beräknas vara färdigt under december 2017.
Ansvarig: Katrineholms kommun och NCC.
Mer information: Se omvandling av genomfarten till stråk. 

Linnévägen 

Delar av Linnévägen kommer fortsättningsvis att vara avstängd för trafik. Arbetet har dragit ut på tiden och därför påverkas trafiken en längre period än beräknat.
Det gäller sträckan av Linnévägen som är mellan Eriksbergsrondellen - Källgatan.
Trafikavstängningen beror på planteringar som ska göras samt ditsättande av kantsten. Arbetet beräknas vara klart vecka 50.

När: Vecka 42-50
Ansvarig entreprenör: Katrineholms kommun

 

Byggnation av kvarteret Hästen

I kvarteret Hästen pågår husbyggen. I samband med byggnationen kan det periodvis förekomma trafikstörningar på angränsande gator: Linnévägen, Vasavägen och Tegnervägen.

Byggherre: KFAB
Mer information om husbygget på Linnévägen

Kontaktuppgifter:

Katrineholms kommun

Växel 0150 - 570 00
Risklinjen 0150 - 571 69 (felanmälan och skaderisk)

Trafikverket

Kundtjänst 0771 - 921 921
trafikverket@trafikverket.se
eskilstuna@trafikverket.se
www.trafikverket.se

KFAB

Växel 0150-571 00
www.kfab.se

eller Linnévägen-Vasavägen-Oppundavägen (som redan finns anvisat idag) 

Skicka ett tips om sidan till någon
Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*