Trafikinformation - så påverkas du

Trafik

Vägarbeten i Katrineholm påverkar trafiksituationen. Här kan du hålla dig uppdaterad om pågående arbeten i, på eller i anslutning till vägområdet samt grävarbeten inom Katrineholms kommun. Mindre kortvariga arbeten utan påverkan på framkomligheten finns inte med.

Stockholmsvägen
Vi fortsätter ombyggnationen av Katrineholms nya stråk genom att förbättra trafikmiljön på Stockholmsvägen. Det här gör vi:

  • Vid korsningen Stockholmsvägen och Vassmogatan bygger vi en cirkulationsplats. Detta tar ned hastigheten och skapar en säkrare trafikmiljö för cyklister, gående och bilister. Cirkulationsplatsen underlättar även för trafikflödet och tillgängligheten till området. Busshållplatserna vid Vassmogatan kommer även att tillgänglighetsanpassas.
  • Idag är Stockholmsvägen (norr om Vassmogatan) även en saknad länk i cykelnätetet i Katrineholm. För att skapa bättre tillgänglighet och öka trafiksäkerheten till och kring Lövåsens handelsområde bygger vi ut gång- och cykelnätet på sträckan. Det här innebär att diket på östra sidan läggs igen och en 4,0-4,5 meter bred separerad gång- och cykelväg kommer att skapas. Gång- och cykelvägen kommer sedan att belysas. 

När: arbetet påbörjades under hösten 2017 och beräknas vara helt färdigt maj 2018.
Så här påverkas trafiken: Trafiken på Stockholmsvägen, Vassmogatan och Videvägen kommer vara igång under hela byggnationen. Tidvis kan viss störning ske i trafiken då arbetet med ombyggnationen fortsätter. Gående och cyklister kommer ha möjlighet att passera arbetsområdet på ett tryggt och säkert sätt.

Ansvarig/entreprenör: Katrineholms kommun tillsammans med TRANAB Markbyggnad AB.
Mer information: Se omvandling av genomfarten till stråk.

Teatergatan
Sörmland Vatten utför ett VA-ledningsarbete på en del av Teatergatan i Katrineholm. Befintlig vattenledning och dagvattenledning ska bytas ut och en ny spillvattenledning ska anläggas. Under perioden för grävning kommer framkomligheten vara begränsad och Teatergatan, Stohagsgatan och en del av Åsgatan kommer vara avstängda för genomfartstrafik. Gång- och cykelbanan mellan Lenagatan och Teatergatan kommer under en period vara avstängd, gående och cyklister hänvisas då till Åsgatan.

Ansvarig: Sörmland Vatten och Avfall AB.
När: arbetet pågår från vecka 14 och beräknas vara klart i början av maj 2018.
Mer information: läs mer om arbetet på Sörmland Vattens webbplats

Sibeliusgatan/Malmgatan
Sörmland Vatten utför VA-arbeten på Sibeliusgatan och delar av Malmgatan. Arbetet kommer utföras i två steg. Först kommer vattenledningarna att bytas ut och senare i vår kommer avloppet renoveras. Det kommer bli viss störning i trafiken.
Ansvarig: Sörmland Vatten och Avfall AB.
När: arbetet pågår från februari och beräknas vara färdigt under våren 2018.
Mer information: läs mer om arbetet på Sörmland Vattens webbplats

Talltullen
Under hösten 2017 har nya Talltullen omvandlats från trafikplats till en välkomnande Katrineholmsentré. Det som kvarstår i arbetet är grässådd och planteringar, asfaltering av gång- och cykelvägar och trafiksäkringar.

När: arbetet beräknas återupptas våren 2018. Ombyggnationen av nya Talltullen kommer vara helt färdig i juni 2018.
Så här påverkas trafiken: tidvis kan viss störning ske i trafiken då arbetet med ombyggnationen fortsätter. 
Ansvarig: Katrineholms kommun och NCC.
Mer information: Se omvandling av genomfarten till stråk. 

Jungfrugatan
På Jungfrugatan ska körbanan på sträckan Linnévägen-Djulögatan asfalteras. Det här görs efter att Sörmland Vatten och Avfall AB genomfört ett saneringsarbete av VA-ledningar på sträckan.

När: arbetet kommer att starta i april och beräknas vara färdigt i maj 2018.
Ansvarig: Katrineholms kommun.

Kungsgatan

Ny och förlängd gång- och cykelväg

Del av Kungsgatan (sträckan Fredsgatan-Köpmangatan) har under hösten 2017 fått en ny och förlängd gång- och cykelväg. Det som kvarstår är trädplantering, ny belysning, montering av cykelställ, vägmarkering (målning) och asfaltering.
När: arbetet har påbörjats under hösten 2017 och beräknas fortsätta under våren 2018. Arbetet kommer vara helt färdigt i maj 2018.
Så här påverkas trafiken: tidvis kan viss störning ske i trafiken då arbetet fortsätter. 

Ny cirkulationsplats Fredsgatan/Kungsgatan

Korsningen Fredsgatan/Kungsgatan kommer att byggas om till cirkulationsplats.
När: 
arbetet kommer att starta i april och vara färdigt juni 2018.
Så här påverkas trafiken: mer information kommer.

 Byggnation av kvarteret Hästen

I kvarteret Hästen pågår husbyggen. I samband med byggnationen kan det periodvis förekomma trafikstörningar på angränsande gator: Linnévägen, Vasavägen och Tegnervägen.

Byggherre: KFAB
Mer information om husbygget på Linnévägen

Kontaktuppgifter:

Katrineholms kommun

Växel 0150 - 570 00
Risklinjen 0150 - 571 69 (felanmälan och skaderisk)

Trafikverket

Kundtjänst 0771 - 921 921
trafikverket@trafikverket.se
eskilstuna@trafikverket.se
www.trafikverket.se

KFAB

Växel 0150-571 00
www.kfab.se

eller Linnévägen-Vasavägen-Oppundavägen (som redan finns anvisat idag) 

Skicka ett tips om sidan till någon
Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*