Trafikinformation – så påverkas du

Trafik

Vägarbeten i Katrineholm påverkar trafiksituationen. Här kan du hålla dig uppdaterad om pågående arbeten i, på eller i anslutning till vägområdet samt grävarbeten inom Katrineholms kommun. Mindre kortvariga arbeten utan påverkan på framkomligheten finns inte med.

Vasavägen – lågfartsgata

Nu fortsätter vi utvecklingen av Katrineholms nya stråk och förvandlar Vasavägen (sträckan Fredsgatan-Linnévägen) till en trygg och lustfylld lågfartsgata. Vi skapar en säker miljö med två nya gångfartsområden, planterar träd och skapar ytor för bil- och cykelparkering.

Så här påverkas trafiken: tidvis kan viss störning ske i trafiken under ombyggnationen. Gående och cyklister kommer ha möjlighet att passera arbetsområdet på ett tryggt och säkert sätt. 
När: ombyggnationen påbörjas under hösten 2018 och beräknas vara färdig till hösten 2019. 
Kontaktperson: Projektledare Johan Ekstrand, Samhällsbyggnadsförvaltningen. Telefon kundtjänst samhällsbyggnadsförvaltningen: 0150-577 00. 
Mer information: Se omvandling av genomfarten till stråk.

Floragatan – förbättrad busshållplats

Nu förbättrar vi busshållplatsen på Floragatan och gör det lättare för dig att komma på och av bussen. Under ombyggnationen kommer en del av Floragatan att vara avstängd i en körriktning och bilister kan därför inte mötas på den aktuella sträckan. Tidvis kan alltså viss störning ske i trafiken då du som bilist måste vänta på mötande trafik. 

När: ombyggnationen startar vecka 41 och beräknas vara färdig i november 2018.
Mer information: Jonas Akander, projektledare samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Telefon: 0150-571 26. Telefon kundtjänst samhällsbyggnadsförvaltningen: 0150-577 00.

Prinsgatan

VA-ledningsarbete på Prinsgatan i Katrineholm med planerad start v.36 2018.

Sörmland Vatten ska byta ut befintlig vatten- och spillvattenledning i Prinsgatan, mellan Linnévägen och Tegnérvägen. Ledningarna kommer bytas ut med konventionell schaktning/grävning.

Under tiden ledningsarbetet pågår kommer Prinsgatan vara avstängd för trafik mellan Linnévägen och Tegnérvägen. På Tegnérvägen (mellan Prinsgatan och Kungsgatan) upphävs enkelriktning tillfälligt och parkering längs gatan förbjuds. 

Vid frågor kontakta Sörmland Vattens kundservice, telefon 0150-800 100.

Läs mer om avstängningen på Sörmland Vattens webbplats.

Drottninggatan – byggnation av gångfartsområde 

Karta som visar vilken sträcka som är avstängd på Drottninggatan

Klicka på bilden för att förstora den i ett nytt fönster i din webbläsare.

Nu förvandlar vi Drottninggatans södra del till ett tryggt gångfartsområde som ger utrymme för alla, inklusive bil- och cykelparkeringar. Under byggnationen kommer en del av Drottninggatan att vara avstängd för biltrafik i båda körriktningarna. Kartan visar vilken sträcka som är avstängd. Genomfartstrafik på Drottninggatan följer tillfällig orange vägvisning. Gående och cyklister kommer ha möjlighet att passera arbetsområdet på ett tryggt och säkert sätt. 

När: ombyggnationen startar vecka 37 och beräknas vara färdig under vintern 2018. 
Ansvarig/entreprenör: Tranab Markbyggnad AB. 
Mer information: Håkan Stenström, projektledare samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Telefon: 0150- 577 31. Telefon kundtjänst samhällsbyggnadsförvaltningen: 0150-577 00.

Ragnars gärde

Eriksberg exploaterar ett nytt bostadsområde vid Ragnars gärde i utkanten av Forssjö. I samband med detta bygger Sörmland Vatten (SVAAB) ut ledningsnätet. Under tiden för detta arbete kommer Ändbäcksvägen på delen Länsvägen-Fasanvägen vara avstängd och SVAAB hänvisar till infarten vid Svanvägen. SVAAB räknar med att allt arbete ska vara klart under oktober.

Vid frågor kontakta Sörmland Vattens kundservice, telefon 0150-800 100.

Läs mer om avstängningen på Sörmland Vattens webbplats.

Stockholmsvägen

Vi fortsätter ombyggnationen av Katrineholms nya stråk genom att förbättra trafikmiljön på Stockholmsvägen. Det här gör vi:

  • Vid korsningen Stockholmsvägen och Vassmogatan bygger vi en cirkulationsplats. Detta tar ned hastigheten och skapar en säkrare trafikmiljö för cyklister, gående och bilister. Cirkulationsplatsen underlättar även för trafikflödet och tillgängligheten till området. Busshållplatserna vid Vassmogatan kommer även att tillgänglighetsanpassas.
  • Idag är Stockholmsvägen (norr om Vassmogatan) även en saknad länk i cykelnätetet i Katrineholm. För att skapa bättre tillgänglighet och öka trafiksäkerheten till och kring Lövåsens handelsområde bygger vi ut gång- och cykelnätet på sträckan. Det här innebär att diket på östra sidan läggs igen och en 4,0-4,5 meter bred separerad gång- och cykelväg kommer att skapas. Gång- och cykelvägen kommer sedan att belysas. 

När: arbetet påbörjades under hösten 2017 och beräknas vara helt färdigt hösten 2018.
Så här påverkas trafiken: Trafiken på Stockholmsvägen, Vassmogatan och Videvägen kommer vara igång under hela byggnationen. Tidvis kan viss störning ske i trafiken då arbetet med ombyggnationen fortsätter. Gående och cyklister kommer ha möjlighet att passera arbetsområdet på ett tryggt och säkert sätt.

Ansvarig/entreprenör: Katrineholms kommun tillsammans med TRANAB Markbyggnad AB.
Mer information: Se omvandling av genomfarten till stråk.

Byggnation av kvarteret Hästen

I kvarteret Hästen pågår husbyggen. I samband med byggnationen kan det periodvis förekomma trafikstörningar på angränsande gator: Linnévägen, Vasavägen och Tegnervägen.

Byggherre: KFAB
Mer information om husbygget på Linnévägen

Kontaktuppgifter:

Katrineholms kommun

Växel 0150 - 570 00
Risklinjen 0150 - 571 69 (felanmälan och skaderisk)

Trafikverket

Kundtjänst 0771 - 921 921
trafikverket@trafikverket.se
eskilstuna@trafikverket.se
www.trafikverket.se

KFAB

Växel 0150-571 00
www.kfab.se

Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*