Gestaltningsprogram

I Katrineholms kommun satsar vi på en attraktiv och tillgänglig utemiljö, ett levande centrum och en levande landsbygd.

Illustration av genomfarten i Katrineholm

Vad är ett gestaltningsprogram?

Ett gestaltningsprogram innehåller råd och riktlinjer för utformningen av utemiljön. Det är en vägledning för hur vi kan forma en trivsam, attraktiv och tillgänglig utemiljö och stadskärna i Katrineholm. Tanken med ett gestaltningsprogram är att förstärka det offentliga rummets identitet genom att samordna utrustning, belysning och utsmyckning men mera.

Gestaltningsprogrammets syfte

Genomtänkta och väl fungerande offentliga rum och utemiljöer kan höja livskvaliteten för boende och göra vår kommun mer attraktiv. Syftet med ett gestaltningsprogram är bland annat att:

  • främja en sammanhållen och harmonisk miljö,
  • skapa förutsättningar för attraktiv bebyggelse och en genomtänkt miljö,
  • lyfta fram platsens identitet.

Aktuella gestaltningsprogram

På sidan Stråket genom Katrineholm hittar du aktuell information om planerna att förvandla dagens genomfart i centrala Katrineholm till stråk. Tanken är att gå från genomfartsled till stråk, bryta barriären och att få till en mer stadsmässig karaktär.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*