Detaljplan FAQ

Vad är en detaljplan?

En detaljplan ger en samlad bild av hur det är tänkt att ett avgränsat markområde ska användas inom kommunen och är alltid en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen. Detaljplanen är ett juridiskt bindande dokument som anger byggrätten i det planerade området.

Vem kan upprätta en detaljplan?

Det är Katrineholms kommun som fattar beslut om detaljplaner. En markägare eller en exploatör kan ansöka om att upprätta en nydetaljplan, eller om att ändra en befintlig.

Ordlista

Startskede

Arbetet för förslag till detaljplan påbörjas. Arbetet kan innebära ny detaljplan eller förändringar på gällande detaljplan.

Samråd

Förslaget skickas ut till sakägare, myndigheter och intresseorganisationer. Förslaget ställs ut så att allmänheten kan lämna synpunkter. Alla synpunkter bearbetas.

Granskning & utställning

Förslaget som nu är bearbetat ställs ut för granskning under minst tre veckor. Allmänheten och sakägare får ta del av handlingarna.

Antagande

Förslaget antas i Kommunfullmäktige eller bygg- och miljönämnden, beroende på hur stora förändringar det handlar om. 

Överklagande

Endast de personer eller myndigheter som under granskningstiden har framfört skriftliga synpunkter kan överklaga en detaljplan. 

Laga kraft

Planen vinner laga kraft och förslaget blir nu en gällande detaljplan. 

Skicka ett tips om sidan till någon