Detaljplan FAQ

Vad är en detaljplan?

En detaljplan ger en samlad bild av hur det är tänkt att ett avgränsat markområde ska användas inom kommunen och är alltid en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen. Detaljplanen är ett juridiskt bindande dokument som anger byggrätten i det planerade området.

Vem kan upprätta en detaljplan?

Det är Katrineholms kommun som fattar beslut om detaljplaner. En markägare eller en exploatör kan ansöka om att upprätta en nydetaljplan, eller om att ändra en befintlig.

Ordlista

Startskede

Arbetet för förslag till detaljplan påbörjas. Arbetet kan innebära ny detaljplan eller förändringar på aktuell detaljplan.

Samråd

När Katrineholms kommun har tagit fram ett förslag på en detaljplan får de som påverkas av förslaget, länsstyrelsen, kommunala myndigheter och andra som har intresse av förslaget möjlighet att lämna synpunkter. Det här kallas för samråd. Samrådet är till för att samla information i ett tidigt skede av arbetet. Alla synpunkter bearbetas.

Granskning & utställning

Förslaget som nu är bearbetat ställs ut för granskning under minst tre veckor. Allmänheten och berörda personer med flera får ta del av handlingarna.

Antagande

Förslaget antas i Kommunfullmäktige eller bygg- och miljönämnden, beroende på hur stora förändringar det handlar om. 

Överklagande

Endast de personer eller myndigheter som under granskningstiden har framfört skriftliga synpunkter kan överklaga en detaljplan. 

Laga kraft

Laga kraft är en juridisk term som innebär att en dom eller ett beslut av en domstol eller en myndighet inte längre kan överklagas. Planen vinner laga kraft och förslaget blir nu en detaljplan.