10 november 2016

Detaljplan för Ragnars gärde

Detaljplanens syfte är att i Forssjö, cirka fem kilometer sydost om Katrineholms centrum skapa möjligheter för nya bostäder i form av flerbostadshus, radhus, parhus och enbostadshus samt möjliggöra nybyggnation av förskola/skola och etablering av verksamheter. Detaljplanen har vunnit laga kraft under maj 2017.

Bebyggelsen ska placeras i ett harmoniskt mönster med goda möjligheter till utblickar över sjön för boende, besökare i området och för trafikanter på Bruksvägen. Den befintliga bäckfåran bör bevaras. Bra kommunikationstråk till omgivande skogsområde och till Forssjösjön ska finnas genom området.

Detaljplanen skapar förutsättningar för en utbyggd service och underlag för en bibehållen kollektivtrafik.

bild över området

Antagen plan

Detaljplanen vann laga kraft den 30 maj 2017.

Granskning av förslag
Förslaget fanns utställt för granskning på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Trädgårdsgatan 1 samt på Kulturhuset Ängeln under perioden 10 november - 1 december 2016 

Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*