20 april 2017

Detaljplan för kvarteret Alen

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för ett nytt bostadshus inom kvarteret Alen beläget intill Bievägen på norr. Detaljplanen har vunnit laga kraft under juli 2017.


Antagen plan
Detaljplanen har vunnit laga kraft under juli 2017.

Granskning av förslag

Förslaget fanns utställt för granskning under perioden 20 april – 11 maj 2017. 

Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Planens handlingar

Planbeskrivning_Alen

Plankarta_Alen

Samrådsredogörelse_Alen

Utredningar

Bullerutredning

Kulturmiljöanalys

Kontaktpersoner

Planarkitekt Sara Eresund
Telefon: 0150 - 488109

Avdelningschef: Erik Bjelmrot
Telefon: 0150- 571 96