Detaljplan för kvarteret Alen - Katrineholm
20 april 2017

Detaljplan för kvarteret Alen

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för ett nytt bostadshus inom kvarteret Alen som ligger intill Bievägen på norr. Detaljplanen har vunnit laga kraft under juli 2017.

Laga kraft

Laga kraft är en juridisk term som innebär att en dom eller ett beslut av en domstol eller en myndighet inte längre kan överklagas. I det här fallet vinner planen laga kraft och förslaget blir nu en gällande detaljplan. 

Antagen plan
Detaljplanen har vunnit laga kraft under juli 2017.

Granskning av förslag

Förslaget fanns utställt för granskning under perioden 20 april – 11 maj 2017. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Planens handlingar

Planbeskrivning_Alen

Plankarta_Alen

Samrådsredogörelse_Alen

Utredningar

Bullerutredning

Kulturmiljöanalys

Kontaktpersoner

Planarkitekt Jonatan Faijersson
Telefon: 0150 - 571 89

Avdelningschef: Erik Bjelmrot
Telefon: 0150- 571 96