22 juni 2017

Detaljplan för kvarteret Pantern

Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggande av två nya flerbostadshus genom omfördelning, ändring och komplettering av befintliga byggrätter inom kvarteret. Detaljplanen syftar även till att skydda befintlig bebyggelsehistoriskt värdefull bostadsmiljö och strukturskapande vegetation i form av en allé i kvarteret, samt att bekräfta befintliga byggrätter. Detaljplanen har vunnit laga kraft under december 2017.

Film över planområdet

 

Bild över planområdetVy över byggnaderna inom planområdet och dess omgivning

Antagen plan

Detaljplanen har vunnit laga kraft under december 2017.

Granskning av förslag

Förslaget fanns utställt för granskning under perioden: 
22 juni - 6 augusti 2017

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Planens handlingar

Planbeskrivning_Pantern

Plankarta_Pantern

Samrådsredogörelse Pantern


Kontaktpersoner

Planarkitekt: Jonatan Faijersson
Telefon: 0150 - 571 89

Avdelningschef: Erik Bjelmrot
Telefon: 0150- 571 96