Parkeringsstrategi

I Katrineholms parkeringsstrategi beskrivs hur kommunen arbetar med parkering för cykel och bil som en del av trafiksystemet. Här kan du läsa hur kommunen arbetar med parkeringsfrågor och se hur parkeringsplatser är fördelade och används i dagsläget.

Varför en parkeringsstrategi?

Syftet med parkeringsstrategin är att vara ett stöd i planeringen för ett hållbart trafiksystem och en effektiv markutnyttjning. Det är främst i översiktsplanen i del staden, men också i del landsbygd som det konkreta behovet av att ta fram en parkeringsstrategi lyfts fram, och en inriktning ges om hur den ska vara utformad.

I översiktsplanen är det övergripande målet med parkeringsstrategin en långsiktigt hållbar stadsutveckling som uppnås genom:

  • En effektiv markanvändning i staden Katrineholm
  • Främja resandet med kollektivtrafik, gång och cykel i kommunen
  • En attraktiv stadsmiljö.

Ta del av Parkeringsstrategi för Katrineholms kommun

I högerspalten kan du ladda ned parkeringsstrategin i PDF-format.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*