5 september 2016

Nu omvandlas genomfarten till stråk

Idag togs det första symboliska spadtaget på genomfarten i centrala Katrineholm som nu ska förvandlas till stråk. 

Planen med ombyggnationen är att gå från genomfartsled till stråk - ett stråk som blir en levande del av staden, och som genomsyras av en mer stadsmässig karaktär.

– Vi har ett spännande projekt framför oss och där genomfarten nu förvandlas till ett stråk. Här ska cyklister, gående och bilister samsas. I den här nya stadsbilden vore det även lämpligt om bensinmackarna valde att flytta ut till genomfarterna, för att istället ge plats åt nya bostäder, säger kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström.

Det första spadtaget på genomfarten som nu ska förvandlas till stråk, foto: Geza Simon

Det klassiska spadtaget genomfördes av kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström tillsammans med samhällsbyggnadschef Lars Hågbrandt, service- och tekniknämndens ordförande Anneli Hedberg och service- och teknikförvaltningens chef Magnus Gustafsson.

Det här sker under 2016

Utbyggnaden av stråket kommer att ske i etapper. 

Ombyggnation av sträckan Tegnérvägen - Åsgatan

Skiss som visar utvecklingen av Eriksbergsvägen

Här kommer vi fokusera på att omvandla gatan från trafikled till stadsgata med mer utrymme för träd, plantering och möbleringszoner. Vi kommer att smalna av de befintliga körfälten från fyra körfält till två. Detta ger utrymme för stadskvalitéer som grönska, gång- och cykelytor samt bil- och cykelparkering. Målet är att utveckla stråket och omvandla den större vägen till en trevlig stadsgata. 

Vi kommer dessutom att utveckla gång och cykelbana på båda sidorna av gatan enligt gestaltningsprogrammet och gång- och cykelplanen. 

Ny cirkulationsplats Linnévägen/Eriksbergsvägen

Skiss på cirkulationsplatsen vid Eriksbergsvägen/Linnévägen

Under 2016 kommer vi inleda arbetet med att göra om korsningen Linnévägen/Eriksbergsvägen till cirkulationsplats. Det här gör vi för att ge ett lugnare och jämnare trafikflöde. I dag är stråket ett stort skolstråk för oskyddade trafikanter. Den nya cirkulationsplatsen kommer bidra till lägre hastigheter och samtidigt öka tryggheten och framkomligheten.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Entreprenadingenjör Johan Ekstrand
Telefon: 0150 - 571 45
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*