2 mars 2015

Nu krävs tillstånd för spridning av bekämpningsmedel

Regeringen har beslutat om en ny förordning om bekämpningsmedel (SFS 2014:425). Den nya förordningen trädde i kraft den 15 juli 2014.

Tillstånd för yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel

Enligt förordningen krävs det tillstånd för att yrkesmässigt få sprida bekämpningsmedel inom följande områden:

 • på tomtmark för flerfamiljshus,
 • på gårdar till skolor och förskolor,
 • på lekplatser som allmänheten har tillträde till,
 • i parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde*,
 • inom idrotts- och fritidsanläggningar*,
 • vid planerings- och anläggningsarbeten,
 • på vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor*,
 • på ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material*.  

* nytt sedan 15 juli 2014

Anmälningsplikt för yrkesmässig användning av växtskyddsmedel

Anmälningsplikt gäller för yrkesmässig användning av växtskyddsmedel inom följande områden:

 • på vägområden, för att förhindra spridning av främmande arter eller andra arter som omfattas av föreskrifter om bekämpning som Jordbruksverket har meddelat*,
 • på banvallar,
 • inom områden med en sammanhängande area överskridande 1 000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt, med undantag för åkermark.

* nytt sedan 15 juli 2014  

Ansökan/anmälan

Ansökan om tillstånd och anmälan lämnas in till bygg- och miljönämnden. Länk hittar du i högerspalten.

Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*