13 oktober 2015

Detaljplan för Stortorget

Syftet med att ta fram en ny detaljplan för Stortorget i Katrineholm, del av fastigheten Sandbäcken 3:1, äratt skapa förutsättningar för en ny karaktär och aktivt folkliv på torget. Detta uppnås genom omgestaltningav torgytan samt uppförandet av en ny byggnad längs med torgets norra sida.

Utställning av samrådsförslag

Förslaget fanns utställt för samråd på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Trädgårdsgatan 1, på Kulturhuset Ängeln samt Stortorget i Katrineholm under perioden 15 oktober till 5 november 2015.

Vad är ett samråd?

När Katrineholms kommun har tagit fram ett förslag på en detaljplan får sakägare som påverkas av förslaget, länsstyrelsen, kommunala myndigheter och andra som har intresse av förslaget möjlighet att lämna synpunkter. Detta kallas samråd. Samrådet är till för att samla information i ett tidigt skede av processen.

Synpunkter

Just nu har du inte möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Planens handlingar


Planbeskrivning, Stortorget  

Plankarta, Stortorget

Bilagor

Bullerutredning del 1
Bullerutredning del 2 (för tung att ladda upp, fråga gärna så skickar vi)
Granskning av bullerutredning
Kulturmiljöunderlag till arkitekttävling
Rapport riskhänsyn
Solstudie
Vinnande förslag arkitekttävling 

Kontaktperson

Planarkitekt Erik Bjelmrot
Telefon: 0150-571 96