5 oktober 2017

Detaljplan för fastigheten Hämplingen 21

Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggnation av flerbostadshus på fastigheten.

Planområdet för fastigheten Hämplingen 21

Granskning av förslaget

Förslaget fanns utställt för granskning under perioden
5 oktober
till 26 oktober, på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Trädgårdsgatan 1 i Katrineholm och kulturhuset Ängeln 

Synpunkter på förslaget

Just nu kan du inte lämna synpunkter på förslaget.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Samrådshandlingar

Planbeskrivning

Plankarta med bestämmelser

Samrådsredogörelse

Miljöteknisk undersökning

PM Geoteknik

Riskanalys

Skuggstudie

Bullerutredning

Kontaktpersoner

Avdelningschef: Erik Bjelmrot
Telefon: 0150- 571 96