24 maj 2017

Detaljplan för Havsörnen 21 medflera

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för nya bostäder i form av radhus, parhus, flerbostadshus och enbostadshus i Laggarhult.

Film över planområdet

Bild över planområdet
Granskning av förslag
Förslaget fanns utställt för granskning på samhällsbyggnadsförvaltningen, Trädgårdsgatan 1, samt på Kulturhuset Ängeln under perioden: 
24 maj - 14 juni 2017

Synpunkter

Just nu har du inte möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Planens handlingar

Planbeskrivning_Havsörnen

Plankarta_Havsörnen

Samrådsredogörelse - kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen

Kontaktpersoner

Planarkitekt Therese Lindgren
Telefon: 0150 - 571 78

Avdelningschef: Erik Bjelmrot
Telefon: 0150 - 571 96