16 oktober 2017

Arkeologisk förundersökning inom fastigheten Sandbäcken 3:1

I slutet av oktober kommer Katrineholms kommun, tillsammans med Arkeologerna, att genomföra en arkeologisk förundersökning inom fastigheten Sandbäcken 3:1 i Katrineholms kommun.Kartan som visar området där den arkeologiska förundersökningen kommer att ske.

Kartan ovan visar området där den arkeologiska förundersökningen kommer att ske.

Varför görs en arkeologisk förundersökning?

Inför en större exploatering är det ibland aktuellt med arekologiska utredningar och undersökningar. Arbetet sker ofta i flera steg och kan ta tid. 

Anledningen till att det genomförs en arkeologisk förundersökning är på grund av den planerade bostadsbebyggelsen med ett 50-tal nya bostäder i området, och för fastigheterna Havsörnen 21 och del av Sandbäcken 3:1. Äldre kartor har visat att området tidigare varit bebyggt och att det finns en fornlämning bestående av en gammal gårdstomt på området. Syftet med förundersökningen är att utreda fornlämningens omfattning och karaktär.

Vad är en fornlämning?

En fornlämning är spår efter en övergiven mänsklig verksamhet. Det kan till exempel vara boplatser, gravfält, ruiner och kulturlager i medeltida städer.

När äger förundersökningen rum?

Den arkeologiska förundersökningen startar i slutet av oktober 2017. Slutdatum för undersökningen är i dagsläget inte fastställt utan det är beroende av vad undersökningen visar. Den första delen av undersökningen pågår under minst 2 veckor.

Hur påverkas jag som boende i området?

Den arkeologiska förundersökningen kommer att innebära att mark i området grävs upp. Grävning kommer att ske på minst 20 olika ställen och sker med grävmaskin. Grävningen sker under dagtid och buller kan förekomma. När förundersökningsarbetet är klart kommer Katrineholms kommun att återställa marken.  

Mer information och kontakt

Vill du ha uppdaterad information om tidsplanen för förundersökningen kan du kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen. Kontaktuppgifter hittar du i högerspalten.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Planarkitekt Therese Lindgren
Telefon: 0150-571 78
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*