Naturreservat

Bild: Tickor, foto: Håkan Lernefalk

I Södermanlands län finns 126 (juni 2009) naturreservat. 13 av dem ligger inom Katrineholms kommuns gränser.

Landets länsstyrelser och kommuner kan tillsammans fatta beslut om att bilda naturreservat. Tanken bakom att utse ett område till naturreservat kan vara att man vill bevara den biologiska mångfalden, skydda värdefulla naturmiljöer eller skapa förutsättningar för friluftslivet.
 
Det är framför allt åspartier inom vår kommun som fått det här skyddet. Här finns delar av Mellansveriges mäktigaste åslandskap. Vid Tolmon, öster om Katrineholms centralort, möts till exempel Köpingåsen och Katrineholmsåsen. Det är så kallade rullstensåsar, bildade för över 10 500 år sedan av sten och grus som smältvatten från den senaste inlandsisen förde med sig.

Utöver åsarna finns ett antal skogar och några hagar skyddade, som Fjellskäfteskogen och Väsbyängen.

 • Fjällskäfte

  Kommunen har många smultronställen och det nyblivna naturreservatet Fjällskäfte (även stavat Fjällskefte) i Flodabygden är väl värt ett besök. Från söder går flera stigar in i reservatet.
 • Glindranåsen

  Detta reservat består av en fem km lång grusås som ligger söder och nordväst om sjön Viggaren i Björkvik.
 • Hebyåsen

  Hebyåsens naturreservat, som ligger vid Hebylund 2,5 km väster om Lerbo kyrka, består av en ca 900 m lång getryggsås, jämte omgivande mark. Reservatet nås från allmänna vägen mellan Lerbo och Hebylund.
 • Himlingeskogen

  Gammal granskog dominerar i reservatet, men i den södra delen finns värdefulla sumpskogar och myrar. Reservatet är beläget cirka 4 kilometer nordost om Floda kyrka. Lättast att ta sig hit är via Himlinge på en enskild skogsväg (vägbom).
 • Himlingeåsen

  Åspartiet är ca 2 km långt och omfattar till stor del hagar och öppna betesmarker. Reservatet nås från vägen Floda - Sköldinge via avtagsväg mot Himlinge.
 • Hisseåsen

  Bland många små åspartier i Södermanland är Hisseåsen ett av de mer intressanta. Hisseåsen utgör sydligaste delen av den ca två mil långa Glindranåsen.
 • Jägernåsen

  Reservatet består av en smal åsbildning vilken löper i sydvästlig riktning och höjer sig 10 till 20 meter över omgivande mark. Reservatet är beläget vid sjön Jägern, nära gården Sörtorp, väster om Floda kyrka.
 • Ormsjöbergen

  Området består av ett stort hällmarksområde med gammal tallskog. En del av tallarna uppskattas vara kring 300 år gamla. Reservatet ligger cirka 7 kilometer mordväst om Hälleforsnäs station på norra sidan om Flenssjön.
 • Ritorp

  För den som vill uppleva en skog med många gamla och grova träd är Ritorpsreservatet värt ett besök. Reservatet är beläget cirka 4,7 kilometer norr om Julita kyrka.
 • Skirtorpsområdet

  Groparna vid Skirtorp har i forna tider tillskrivits jättarnas verksamhet och benämns därför Jättens handfat, Jättens tvålkopp och Glysas källare. Reservatet ligger i anslutning till väg 52, cirka 5 kilometer öster om Katrineholm.
 • Stenstorps hagkärr

  Reservatet består av en löv- och barrsumpskog. Reservatet ligger söder om sjön Näsnaren, cirka 10 kilometer väster om Björkvik.
 • Tolmon

  Tolmon är en del av de stora åsbildningarna sydöst om Ericberg i Stora Malm. Hela fältet är rikt på åsgravar och åsgropar.
 • Väsby och Västerängen

  Reservatet utgörs av en vacker ekhage med pampiga ensamstående ekar och tätare grupper med yngre ek.
Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*