Tolmon

Citronfjäril, foto: Agnes Andersson

Naturreservatet Tolmon är en del av de stora åsbildningarna sydöst om Ericberg i Stora Malm. Detta är inte en entydig ås utan består av ett brett stråk av glacifluviala bildningar uppbyggt av olika avlagringar. Hela fältet är rikt på åsgravar och åsgropar.

Enligt nyare geologiska kartblad betecknas Katrineholmsåsen som huvudåsen. Längs krönet på denna går en gammal landsväg omtyckt för promenader och cykling. Inom reservatet finns även en större fornlämning Tols grav, en skeppsformad stensättning, belägen norr om Tolsjön.

Skicka ett tips om sidan till någon