Stenstorps hagkärr

Insekt och blomma, foto Agnes AnderssonReservatet Stentorps hagkärr består av en löv- och barrsumpskog. Sumpskogar kanske inte låter så spännande, men den som tar sig in i området, kommer att finna en både artrik och intressant flora. Fem arter orkidéer kan hittas.

Här finns också flera ovanliga arter bland mossor och lavar som kanske inte alltid är så lätta att känna igen. Dunmossa som anses vara en av våra vackraste mossor finns här och är relativt lätt att känna igen. På hösten finns här och i omgivningarna gott om matsvamp av olika sorter.

Reservatet ligger söder om sjön Näsnaren, cirka 10 kilometer väster om Björkvik.

Skicka ett tips om sidan till någon