Himlingeåsen

Hagmark, foto: Håkan Lernefalk

Genom jordbrukslandskapet i den centrala delen av Floda sträcker sig Himlingeåsens naturreservat. Åspartiet är cirka 2 kilometer långt och omfattar till stor del hagar och öppna betesmarker.

Himlingeåsen utgör med sin markanta ryggform ett framträdande inslag i landskapsbilden och erbjuder vacker och strövvänlig natur.

Söder om reservatet ligger Kyrksjön, en grund vassjö. Här förekommer bland annat sothöna, skrattmås, skäggdopping, svarthakedopping, rördrom, årta,
skedand, småfläckig sumphöna och mindre strandpipare.

Reservatet nås från vägen Floda - Sköldinge via avtagsväg mot Himlinge.

Skicka ett tips om sidan till någon