Sjöreningsprojektet Öljaren

En simmande and i en sjö, foto: Josefine Karlsson

Katrineholms kommun har under 2017 inlett det unika och EU-finansierade sjöreningsprojektet Öljaren. Projektet är en del av Sveriges första LIFE IP-projekt. Målet är att förbättra Öljarens vattenkvalitet genom att minska näringsläckaget i sjön. Det här kommer att ske genom en så kallad bottendammsugning av Öljarens sjöbotten. 

Om sjöreningsprojektet Öljaren

 • Öljaren har sedan tidigare problem med övergödning.
 • Sjöreningsprojektet handlar om att förbättra vattenkvaliten genom att minska näringsläckaget i Öljaren.
 • Vattenkvaliten kommer att förbättras genom en så kallad bottendammsugning av Öljarens sjöbotten.
 • Metoden (bottendammsugning) innebär att man suger upp de översta lagren av bottensedimenten i sjön och pumpar upp det på land och sprider ut i skogen och på åkrarna i närområdet.
 • Både sjön och miljön på land vinner på att det fosforrika slammet sugs upp. Sjön får högre syrehalt när fosforhalten minskar och slammet fungerar som utmärkt gödning där det sprids ut.
 • Projektet delfinansieras med hjälp av EU-stöd via LIFE IP Rich Waters samt stöd från Havs och Vattenmyndigheten.
 • Projektet beräknas pågå mellan 2017 till 2023.

Det här sker under 2017

April - juli: upphandling av utrustning.
Maj: upphandling av provtagning och bottenkartering, samt informationsmöte i Julita. 
Oktober: bottendammsugningen påbörjas i Öljaren (preliminärt).
Hösten 2017-2018: löpande studiebesök och informationsträffar kring projektet (riktat till olika intressenter).

Miljömål

Sverige har sexton miljömål antagna av riksdagen. Katrineholms kommun har prioriterat områdena:

 1. Klimat (minskad klimatpåverkan)
 2. Vatten (rena sjöar och vattendrag)
 3. Biologisk mångfald
 4. Mark byggande och boende (god bebyggd miljö)

Sjöreningsprojektet Öljaren går att koppla till målet Vatten – rena sjöar och vattendrag. 

Finansiering av projektet

Sjöreningsprojektet Öljaren delfinansieras med hjälp av EU-stöd via LIFE IP Rich Waters, samt stöd från Havs och Vattenmyndigheten. LIFE hjälper till att finansiera projekt för skydd och skötsel av natur- eller miljöprojekt. 

LIFE IP logotyp tillsammans med logotyp från Havs och Vattenmyndigheten

Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Miljöinspektör Jenny Herbertsson
Telefon: 0150- 576 65
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*