LIFE IP Rich Waters Öljaren - krafttag för bättre vatten

Foto: Josefine Karlsson

Katrineholms kommun deltar i det unika och EU-finansierade projektet LIFE IP Rich Waters Öljaren. Målet är att testa en metod för att förbättra vattenkvaliteten i sjön samt undersöka effekten av att återföra näringsämnen från sjöbotten till jordbruksmark. 

Om LIFE-projektet i Öljaren

 • Öljaren har sedan tidigare problem med övergödning.
 • Målet är att testa en metod för att förbättra vattenkvaliteten i sjön samt undersöka effekten av att återföra näringsämnen från sjöbotten till jordbruksmark.
 • Metoden kallas för lågflödesmuddring (bottendammsugning) och innebär att man suger upp de översta lagren av bottensedimenten i sjön och pumpar upp det på land och sprider ut i skogen och på åkrarna i närområdet.
 • Både sjön och miljön på land vinner på att det fosforrika slammet sugs upp. Sjön får högre syrehalt när fosforhalten minskar och slammet fungerar som utmärkt gödning där det sprids ut.
 • LIFE-projektet i Öljaren delfinansieras med hjälp av EU-stöd via LIFE IP Rich Waters samt Havs och Vattenmyndigheten och Lokala vattenvårdsprojekt, LOVA. 
 • Projektet beräknas pågå mellan 2017 till 2023.

Det här sker just nu i projektet

 • Anmälan om vattenverksamhet är godkänd vilket innebär att så snart upphandlingen är genomförd kan muddring påbörjas.
 • Löpande vattenprovtagning i Öljaren sker varje månad.
 • Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet har skickats in till Mark- och miljödomstolen.
 • Upphandling av entreprenad för lågflödesmuddringen har genomförts och avbrutits. Ny upphandling är på gång.
 • Ett nationellt nätverk har bildats med övriga beställare av tekniken för kunskapsutbyte.

Om LIFE IP Rich Waters

LIFE är EU-kommissionens miljöprogram och IP står för integrerade projekt. LIFE IP Rich Waters är ett samarbete mellan myndigheter, kommuner, företag, forskare och vattenvårdsförbund – för våra gemensamma vatten. Genom att bidra med ny kunskap och bättre metoder ska projektet tackla några av de allvarligaste miljöproblemen som påverkar vattnets kvalitet och livskraft.

Katrineholms kommun är en av 35 partners i LIFE IP Rich Waters, som kommer att driva eller medverka i olika delprojekt i Norra Östersjöns vattendistrikt. Medverkande partners representerar en bredd av organisationer på nationell, regional, kommunal och lokal nivå – kommuner, myndigheter, företag, universitet och vattenvårdsförbund. Koordinator för projektet är Länsstyrelsen i Västmanland, där Vattenmyndighetens kansli för Norra Östersjön ligger.

LIFE IP logotyp tillsammans med logotyp från Havs och VattenmyndighetenRich Waters logotyp

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Miljöinspektör Jenny Herbertsson
Telefon: 0150- 576 65
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*