LIFE IP Rich Waters Öljaren - krafttag för bättre vatten

En simmande and i en sjö, foto: Josefine Karlsson

Katrineholms kommun har under 2017 inlett det unika och EU-finansierade delprojektet i Öljaren som är en del av Sveriges första projekt inom EU:s miljöprogram LIFE IP. Hela projektet går under benämningen LIFE IP Rich Waters. Målet är att förbättra Öljarens vattenkvalitet genom att minska näringsläckaget i sjön. Det här kommer att ske genom en så kallad bottendammsugning av Öljarens sjöbotten. 

Om LIFE-projektet i Öljaren

 • Öljaren har sedan tidigare problem med övergödning.
 • Öljarens vattenkvalité ska förbättras genom att minska näringsläckaget i sjön.
 • Vattenkvaliten kommer att förbättras genom en så kallad bottendammsugning av Öljarens sjöbotten.
 • Metoden (bottendammsugning) innebär att man suger upp de översta lagren av bottensedimenten i sjön och pumpar upp det på land och sprider ut i skogen och på åkrarna i närområdet.
 • Både sjön och miljön på land vinner på att det fosforrika slammet sugs upp. Sjön får högre syrehalt när fosforhalten minskar och slammet fungerar som utmärkt gödning där det sprids ut.
 • LIFE-projektet i Öljaren delfinansieras med hjälp av EU-stöd via LIFE IP Rich Waters samt Havs och Vattenmyndigheten och Lokala vattenvårdsprojekt, LOVA. 
 • Projektet beräknas pågå mellan 2017 till 2023.

Det här sker 2018

 • Löpande vattenprovtagning i Öljaren sker varje månad.
 • Våren 2018: samråd och tillståndsansökan för vattenverksamhet.
 • Våren 2018: upphandling av utrustning till bottendammsugning.
 • Hösten 2018: bottendammsugningen påbörjas i Öljaren (preliminärt).
 • Hösten 2018: löpande studiebesök och informationsträffar kring projektet (riktat till olika intressenter).

Det här har skett 2017

Under 2017 har vi bland annat genomfört bottenkarteringar, bottenfaunaundersökning och gjort sedimentprover i Öljaren. Ett informationsmöte har även anordnats i Julita. 

Om LIFE IP Rich Waters

LIFE är EU-kommissionens miljöprogram och IP står för integrerade projekt. LIFE IP Rich Waters är ett samarbete mellan myndigheter, kommuner, företag, forskare och vattenvårdsförbund – för våra gemensamma vatten. Genom att bidra med ny kunskap och bättre metoder ska projektet tackla några av de allvarligaste miljöproblemen som påverkar vattnets kvalitet och livskraft.

Katrineholms kommun är en av 35 partners i LIFE IP Rich Waters, som kommer att driva eller medverka i olika delprojekt i Norra Östersjöns vattendistrikt. Medverkande partners representerar en bredd av organisationer på nationell, regional, kommunal och lokal nivå – kommuner, myndigheter, företag, universitet och vattenvårdsförbund. Koordinator för projektet är Länsstyrelsen i Västmanland, där Vattenmyndighetens kansli för Norra Östersjön ligger.

Finansiering av projektet

LIFE-projektet i Öljaren delfinansieras med hjälp av EU-stöd via LIFE IP Rich Waters samt Havs och Vattenmyndigheten och Lokala vattenvårdsprojekt, LOVA. 

LIFE IP logotyp tillsammans med logotyp från Havs och VattenmyndighetenRich Waters logotyp

Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Miljöinspektör Jenny Herbertsson
Telefon: 0150- 576 65
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*