Köldmedia

Bedriver du en yrkesmässig verksamhet där det finns kyl, frys, luftkonditionering eller värmepump installerad? Då är det viktigt att du har kunskap och följer de regler som gäller för installation och skötsel av kylaggregat och utrustning som innehåller köldmedier. 

Lagstiftning

EU-förordning, EU 517/2014, gäller från den 1 januari 2015. Förordningen är framtagen för att skydda miljön genom minskade utsläpp av fluorerade växthusgaser (F-gaser) i Europa genom en gradvis utfasning. Som en följd av att EU-förordningen om F-gaser har beslutats har regeringen beslutat om en ny svensk förordning (SFS 2016:1128). Den nya förordningen trädde i kraft 1 januari 2017, vissa krav om certifiering träder i kraft 1 juli 2017.

Läckagekontrollintervall

  • Om din anläggning innehåller över 5 ton CO2e ska den läckagesökas minst var 12:e månad
  • Om din anläggning innehåller över 50 ton CO2e ska den läckagekontrolleras minst var 6:e månad
  • Om din anläggning innehåller över 500 ton CO2e ska den läckagekontrolleras minst var 3:e månad. Utöver läckagekontrollen gäller att systemet måste utrustas med ett fast monterat läckagevarningssystem.
  • Finns läckagevarningssystem monterat på de systemen får läckagesökningsintervallet dubbleras (från 3 till 6 månader respektive 6 till 12 månader och 12 till 24 månader).
  • Utrustning med 3 kg eller mer men mindre än 5 ton CO2e fråntas kravet på periodisk läckagekontroll från och med 1 januari 2015.
  • Utrustning med mindre än 3 kg men mer än 5 CO2e får från och med 1 januari 2017 krav på periodisk läckagekontroll.

Rapporteringskrav

Enligt den nya föreskriften gäller att innan installation eller konvertering sker av utrustning som innehåller 14 ton CO2e f-gaser eller mer ska den som avser bli operatör för utrustningen informera tillsynsmyndigheten om detta. Utrustning med 14 ton CO2e köldmedia eller mer ska årligen rapportera läckagekontrollen till tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyndighet i Katrineholms kommun är bygg- och miljönämnden. Årsrapporten ska inkomma till bygg- och miljönämnden senast den 31 mars och redovisa händelser under föregående verksamhetsår. 

Skicka rapporten till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Katrineholms kommun
Trädgårdsgatan 1
641 80 Katrineholm

Krav på certifiering av både företag och personal

Personer och företag som gör ingrepp i utrustning, läckagekontroll med mera ska vara certifierade. 

Registerföring

Operatören (verksamhetsutövaren) ska föra register över exempelvis den mängd och typ av köldmedia som ingår i utrustningen, de mängder som installerats och de mängder som återvinns i samband med service, underhåll och slutligt bortskaffande. 

Miljösanktionsavgift

Många av kraven gällande utrustning som innehåller köldmedium kan leda till en miljösanktionsavgift om de inte följs. Det innebär att du kan få betala en straffavgift enligt förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Köldmedieförteckning hittar du på: Naturvårdsverkets webbplats

För mer information gällande fluorerade växthusgaser, besök: Allt om f-gas!