Bekämpningsmedel

Regeringen har beslutat om en ny förordning om bekämpningsmedel (SFS 2014:425). Den nya förordningen trädde i kraft den 15 juli 2014.

Tillstånd för yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel

Enligt förordningen krävs det tillstånd för att yrkesmässigt få sprida bekämpningsmedel inom följande områden:

 • på tomtmark för flerfamiljshus,
 • på gårdar till skolor och förskolor,
 • på lekplatser som allmänheten har tillträde till,
 • i parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde*,
 • inom idrotts- och fritidsanläggningar*,
 • vid planerings- och anläggningsarbeten,
 • på vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor*,
 • på ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material*.  

* nytt sedan 15 juli 2014

Vattenskyddsområde

Bestämmelsen om krav på tillstånd för yrkesmässig användning av bekämpningsmedel utomhus inom skyddsområde för vattentäkt gäller fortfarande.

Anmälningsplikt för yrkesmässig användning av växtskyddsmedel

Anmälningsplikt gäller för yrkesmässig användning av växtskyddsmedel inom följande områden:

 • på vägområden, för att förhindra spridning av främmande arter eller andra arter som omfattas av föreskrifter om bekämpning som Jordbruksverket har meddelat*,
 • på banvallar,
 • inom områden med en sammanhängande area överskridande 1 000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt, med undantag för åkermark.

* nytt sedan 15 juli 2014 

Information till allmänheten

Information om spridning av växtskyddsmedel på områden där allmänheten får färdas fritt ska lämnas på väl synliga anslag. Undantag för åkermark och punktbehandling.

Undantag

Förbud, tillstånds- och anmälningsplikt gäller inte användning som:

 • har karaktär av punktbehandling,
 • har en sådan begränsad omfattning att människors hälsa och att miljön inte riskerar att skadas.

Anmälan och tillstånd

Ansökan om tillstånd och anmälan lämnas in till bygg- och miljönämnden. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*