Avgifter och riskklassning

Livsmedelskontrollen är baserad på de risker som finns i verksamheten. Därför måste alla verksamheter som blir registrerade också riskklassas för att bygg- och miljönämnden ska ha möjlighet att komma fram till hur mycket kontrolltid varje enskild verksamhet behöver ha.

Som livsmedelsföretagare kan du beröras av tre olika avgifter:

  • Registreringsavgift
  • Årlig kontrollavgift för ordinarie kontroll
  • Avgift för extra kontroll, om den årliga kontrollen kräver att vi gör ett återbesök eller om vi fått in befogade klagomål på din verksamhet.

Registreringsavgift
Samhällsbyggnadsförvaltningen tar ut en engångsavgift för registreringen som motsvarar kostnaden för en timmes arbetstid. Den kommunala timtaxan är fastställd av kommunfullmäktige.

Årlig kontrollavgift

En årlig kontrollavgift betalas från och med det kalenderår som din livsmedelsverksamhet startats. En årlig kontrollavgift tas ut med stöd av 3-6 §§ förordning (SFS 2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel.  

Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det att din livsmedelsverksamhet har upphört. Du måste anmäla till oss på samhällsbyggnadsförvaltningen när du upphör med din verksamhet, även om du säljer till en ny verksamhetsutövare. Det kan du göra via brev eller e-post till oss.

Avgift för extra kontroll

Den ordinarie livsmedelskontrollen finansieras genom fasta årliga avgifter. Extra kontroller utöver detta, till exempel uppföljningar, befogade klagomål med mera, finansieras genom timavgift, så kallad avgift för extra offentlig kontroll. Detta innebär att verksamheter som har brister i sin verksamhet kommer att få betala för den extra tid som läggs ner på kontroller hos livsmedelsanläggningen.

Riskklassning

Riskklassificeringen består av följande delar:

  • Vilken typ av verksamhet och vilka livsmedel som du hanterar
  • Storleken på produktionen
  • Om maten ska ätas av känsliga grupper (till exempel skolbarn som behöver specialkost, sjukhuspatienter eller förskolebarn)

Riskklassningen görs normalt vid första kontrolltillfället. Uppgifterna du lämnar vid det tillfället är grunden för bygg- och miljönämndens beslut om vilken riskklass din verksamhet tillhör. Riskklassen bestämmer i sin tur vilken årlig kontrolltid du ska ha.

Alla livsmedelsanläggningar delas in efter risk. Tillagning av maträtter från rått kött klassas som hög risk. Enklare verksamheter, till exempel butiker som enbart säljer färdigförpackade livsmedel, klassas som låg risk. Verksamheter med låg risk betalar en lägre avgift eftersom de ska ha färre kontrolltimmar, och verksamheter med högre risk betalar en högre avgift eftersom deras anläggning kräver fler kontrolltimmar. Avgifterna ska helt täcka bygg- och miljönämndens kostnader för livsmedelskontrollen.

Mer information

Läs mer om riskklassning på Livsmedelsverkets webbplats, länk hittar du i högerspalten.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*