Badvattenprover

Samhällsbyggnadsförvaltningen tar prover på badvattnet vid kommunens kommunala badplatser varje sommar för att kontrollera vattnets kvalitet. Badvattenprover tas från början av juni till och med augusti månad.Provtagning strandbad, foto: Johan Nygren

Resultaten från badvattenproverna
Resultaten från de prover vi tar läggs in på:
Havs- och vattenmyndighetens webbplats

Badplatser i Katrineholms kommun

Här hittar du information om de sjöar som kommunen ansvarar för. 
Badplatser i Katrineholms kommun. 

Algblomning

Algblomning i vatten uppstår vid höga temperaturer och mycket näringsämnen i vattnet. De flesta algblomningar orsakas av blågröna alger. Vissa arter av dessa kan bilda ämnen som är giftiga både för människor och djur.

Vid blåst och god vattenomsättning kan algerna försvinna på en dag. Det är därför viktigt att själv vara uppmärksam och inte bada när det finns mycket alger i vattnet, eftersom mängden kan växla med väder och vind på platsen. Notera att det finns en förväxlingsrisk med pollenansamlingar som flyter på vatten.

Djur som får i sig algbemängt vatten löper stor risk att bli sjuka och även människor kan vara känsliga. Problem som kan uppstå efter att man badat i algrikt vatten är i första hand hudirritation och ögonbesvär i form av klåda.

Har man fått i sig alggifter genom att svälja vatten kan man också råka ut för mag/tarmproblem med illamående, kräkningar och diarré. Om symptomen håller i sig bör man uppsöka läkare.

Råd vid algförekomst i badvatten

Undvik badande eller onödig kontakt med vatten när vattnet visar tydliga tecken på riklig algförekomst. Släpp inte barn eller husdjur till stränder eller i vatten med riklig algförekomst. Både barn och husdjur är extra känsliga. Om du redan har badat skölj då av dig grundligt med rent vatten för säkerhets skull.

OBS! Samhällsbyggnadsförvaltningen avråder från att bada vid riklig algförekomst i vattnet.

Tillsyn

Bygg- och miljönämnden har enligt miljöbalken tillsyn av anläggningar som är öppna för allmänheten eller som utnyttjas av många människor. Miljöförvaltningen sköter tillsynen som omfattar provtagning av badvattnet samt tillsyn av de hygieniska förhållandena på badplatserna, till exempel städning av omklädningsrum och toaletter.

Anmälningsplikt

Om du planerar att starta, ändra eller bygga ut en verksamhet för bad som kommer att utnyttjas av många människor är du skyldig att dessförinnan anmäla detta till bygg- och miljönämnden.

Anmälningsplikten gäller även om du flyttar din befintliga verksamhet från en lokal till en annan. Anmälningsplikten syftar till att vi som tillsynsmyndighet ska ges möjlighet att lämna råd, anvisningar och synpunkter innan en ny verksamhet startar. En handläggningsavgift tas ut för detta enligt en fastställd taxa.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*