Anmälan om värmepump

Blanketterna hittar du längst ner på denna sida. Till anmälan ska en tomtkarta/situationsplan bifogas, där anläggningens läge med borrhål och slangar ritats ut. 

Viktig information

Sedan våren 2009 ställer bygg- och miljönämnden krav på att borrning ska utföras av certifierade brunnsborrare.

Bra att tänka på

Tänk på att hål för bergvärme inte bör borras närmare än 10 meter från fastighetsgränsen. Observera att om en del av anläggningen läggs på annans mark eller närmare än 10 meter från grannens fastighetsgräns ska ett skriftligt uttalande (yttrande) från grannen över anläggningens placering skickas till bygg- och miljönämnden tillsammans med din anmälan. Se blankett, yttrande grannar, i slutet av denna sida.

Normbrunn 07
Om du planerar att anlägga en bergvärmepump så ska den utföras enligt Normbrunn 07 som är en vägledning för borrning av vatten- och energibrunnar. Dessa kriterier har tagits fram av Sveriges geologiska undersökning, SGU, på uppdrag av värmepumps- och bergborrningsbranschen. 

Kriterierna ställer bland annat krav på borrutrustning, brunnens utformning (exempelvis foderrör) och kollektorersättning. Kravs ställs även på att vatten med uppslammat borrkax ska tas hand om så att inte problem eller igensättning av dagbrunnen uppstår.

Syftet med kriterierna är att risken för förorening av grundvatten p.g.a. borrning, anläggande av brunn och drift av värmepump ska minimeras. Observera att ett stort antal försäkringsbolag kräver att "Normbrunn 07" följs om anläggningen ska kunna försäkras. 

Avfall 

Borrkaxet klassas som avfall och ska omhändertas på ett miljömässigt godtagbart sätt. Det ska inte släppas ut till dagvattnet.

E-tjänst

Nu finns även anmälan om värmepump som e-tjänst - se länk i högerspalten.

Ansökan/anmälan om värmepump

Yttrande över placering av värmepump

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*