Blanketter om cisterner

Den som lagrar eller hanterar brandfarlig vätska eller andra flytande kemikalier är ansvarig för att det sker på rätt sätt. Vid installation av lagringsanordningar, eller hantering av brandfarlig vätska är du skyldig att informera Bygg- och miljönämnden i Katrineholms kommun.

Mer information om vilka riktlinjer och krav som finns när det gäller lagring och hantering finner du till höger.

Anmälan vid installation

En cistern är en behållare som är avsedd för vätskor. Krav på anmälan vid installation finns för följande anordningar:

  1. Cisterner i mark som rymmer mer än 1 kubikmeter diesel, eldningsolja eller spillolja. Hit räknas också cisterner ovan jord vars hela mantel inte kan inspekteras (även de inomhus). Det gäller även om cisternen har rörledningar som inte kan kontrolleras på ett enkelt sätt (till exempel i golv, mark eller tjock vägg). I dessa fall klassas hela cisternanordningen som markförlagd. Kravet på anmälan började gälla den 1 juli 2000.
  2. Cisterner ovan mark som rymmer mer än 1 kubikmeter till högst 10 m3 diesel, eldningsolja eller spillolja, undantag för inomhuscisterner (byggnad med tak, väggar och hårdgjort golv i betong eller liknande). Kravet på anmälan började gälla den 1 juli 2000.
  3. Hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom skyddsområde för vattentäkt. Kravet på anmälan började gälla den 8 juni 1990.

Till anmälan ska en situationsplan bifogas samt tillverkningsuppgifter, kontrollrapport eller liknande. Samhällsbyggnadsförvaltningen tar ut en avgift för handläggning enligt den taxa som gäller.

Bygg- och miljönämnden kan behöva kontaktas för tillstånd för brandfarlig vara liksom räddningstjänsten. Bestämmelser om brandfarlig vara finns på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida, se högerspalten.

Anmälan då cistern tas ur bruk

Cistern och rörledning som tas ur bruk ska tömmas och rengöras. Det är viktigt att ta bort påfyllnadsrör och överfyllnadsskydd så att cisternen inte kan fyllas av misstag. Samhällsbyggnadsförvaltningen rekommenderar att du anlitar en specialist/expert för arbetet. Cistern bör avlägsnas eller om detta inte är möjligt fyllas med sand.

Det avfall som uppkommer vid tankrengöringen klassas som farligt avfall och ska omhändertas av godkänd behandlingsanläggning alternativt lämnas till godkänd mellanlagring. Detsamma gäller för eventuellt nivålarm innehållande kvicksilver eller andra kemikalier. Om du har en verksamhet och själv transporterar farligt avfall krävs anmälan/ansökan hos Länsstyrelsen.

Anmälan om att cisternen tas ur bruk (”skrotningsintyg”) och saneringsintyg ska skickas in till bygg- och miljönämnden. Vid försäljning av cistern bör bygg- och miljönämnden informeras för uppdatering av register.

Anmälan om cistern tagen ur bruk

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*