Fastighetsägarens ansvar

För den allmänna trivseln i kommunens tätbebyggda områden finns regler som du som fastighetsägare bör känna till.

Ditt ansvar
Som fastighetsägaren ansvarar du bland annat för att: 

 • Häcken inte blir för hög så att det blir dålig sikt, eller att trädens grenar hänger ner för mycket utanför tomtgränsen.
 • Gångbanerenhållning - bland annat snöröjning.

Gångbanerenhållning

Som fastighetsinnehavaren ska du:

 • Ta bort ogräs
 • Avlägsna snö och is
 • Vid halka sanda så snart som möjligt
 • Hålla galler till rännstensbrunnar fria
 • Hindra sanitär olägenhet

Snö och is

Snarast avlägsna snö och is som orsakar problem för gångtrafiken. Fastighetsägarens ansvar att hålla gångbaneområdet rent från snö, upphör när kommunen använder gångbanan för uppläggning av snö (plogvall). Om endast en del av gångbanan upptas av plogvallen ligger den fria delen fortfarande på fastighetsägarens ansvar.

Halka

Vid halka sanda så snart som möjligt eller vidta andra åtgärder för att motverka halka. Fastighetsinnehavaren ska sedan sopa upp och föra bort sand från gångbaneutrymmet när vintern är över.

Galler till rännstensbrunnar

Hålla galler till rännstensbrunnar fria från snö och is i de fall rännstensbrunnen ligger inom gångbaneutrymmet. Fasta ämnen såsom stenar, grus och skräp får inte sopas eller spolas ned i rännstensbrunnen.

Hindra sanitär olägenhet

Se till att sätta in åtgärder för att hålla gångbaneutrymmet i sådant skick att uppkomsten av sanitär olägenhet hindras samt de krav tillgodoses som med hänsyn till förhållandena på platsen och övriga omständigheter kan ställas i fråga om trevnad, framkomlighet och trafiksäkerhet.

Böter

Fastighetsinnehavare som avsiktligt eller av oaktsamhet inte fullgör sina skyldigheter kan dömas till böter. 

Mark utanför tomtgräns

Det är inte tillåtet att utanför sin tomtgräns använda marken för:

 • Förråd/depå, exempelvis för trädgårds- och hushållsavfall.
 • Uppställningsplats, exempelvis förl bil, båt och husvagn.
 • Odling, exempelvis för trädgårdsland och gräsmatta.
 • Sandlåda och/eller andra lekanordningar.
 • Torkvinda, klädstreck eller liknande arrangemang.
 • Det är inte tillåtet att fälla eller skada träd (äldre än årsskott) utanför den egna tomtgränsen.

Ett generellt tillstånd lämnas dock för fastighetsägare att i anslutning till den egna tomten, dock högst tre meter ifrån den, slå gräs och röja sly (årsskott).

Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*