Avgifter för felparkering

Avgifter för felparkering

Med stöd av lagen (1976:206) om felparkeringsavgifter och förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift fastställer kommunfullmäktige följande felparkeringsavgifter att gälla i Katrineholms kommun.

Parkerat längre än tillåten tid 400 kronor
Stannat eller parkerat så att fara uppstår eller trafiken onödigtvis hindras eller störs 500 kronor
Stannat eller parkerat på gång- eller cykelbana 500 kronor
Stannat eller parkerat på ej tillåten sida av vägen 500 kronor
Stannat eller parkerat i vägkorsning eller inom 10 meter från korsande körbanas närmaste ytterkant 500 kronor
Stannat eller parkerat inom område med förbud att stanna eller parkera 500 kronor
Stannat eller parkerat på sträcka med förbud att stanna eller parkera 500 kronor
Stannat eller parkerat på eller inom ett avstånd av 10 meter före ett övergångsställe, cykelöverfart eller korsande cykelbana eller gångbana 500 kronor
För annat ändamål än på- eller avstigning på plats avsedd
för rörelsehindrad
700 kronor
Övriga förseelser 400 kronor
Skicka ett tips om sidan till någon
Service- och tekniknämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Service- och tekniknämnden
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Felparkeringsavgifter