Avgiftsguide

För att underlätta för dig som planerar att söka bygglov finns här några exempel på vad en åtgärd kan kosta. Om du har några frågor får du gärna kontakta oss. 

Plan- och bygglovtaxa

Katrineholms kommun tar ut en avgift för bygglov, anmälningar och andra ärenden enligt SKL:s taxa (Sveriges Kommuner och Landsting). Hur denna taxa ser ut hittar du i högerspalten som en nedladdningsbar PDF-fil.

Exempel 1:

Nybyggnad av garage på 40 kvadratmeter

Garaget placeras 4,5 meter från tomtgränsen. Området tillåter enligt detaljplan komplementbyggnader på upp till 50 kvadratmeter. Bygglovet strider alltså inte mot detaljplanen. Garage kräver inte kontrollansvarig och därmed krävs inte tekniskt samråd.

Kostnad för bygglovet: 4 655 kronor 

 


Exempel 2:

Nybyggnad av garage på 40 kvadratmeter med avvikelse från detaljplanen

Garaget placeras 4,5 meter från tomtgränsen. Området tillåter enligt detaljplanen komplementbyggnader på upp till 30 kvadratmeter. Bygglovet strider alltså mot detaljplanen. Garage kräver inte kontrollansvarig och därmed krävs inte tekniskt samråd.

Kostnad för bygglovet: 8 379 kronor


Exempel 3:

Tillbyggnad av enbostadshus med inglasat uterum

Uterummet är anslutet till huvudbyggnad. Boytan kommer att öka med 20 kvadratmeter (ett inglasat uterum kan användas under hela året). Boytan överstiger inte den maximalt tillåtna boytan enligt detaljplan.

Kostnad för bygglovet:4 655 kronor

OBS! Definitionen av ett inglasat uterum är att samtliga nya väggar utförs i glas från tak till mark. Om någon vägg har bröstning eller är isolerad eller konstruerad av annat material än härdat glas betraktas bygglovet som en tillbyggnad istället för en inglasning.

 


Exempel 4:

Tillbyggnad av inglasat uterum med avvikelse från detaljplanen

Uterummet är anslutet till huvudbyggnad. Boytan kommer att öka med 20 kvadratmeter (ett inglasat uterum kan användas under hela året). Boytan överstiger den maximalt tillåtna byggnadsytan enligt detaljplan.

Kostnad för bygglovet: 8 379 kronor

 


Exempel 5:

Nybyggnad av enbostadshus på ny tomt inom detaljplan

Tomten är tom vilket kräver nybyggnadskarta. Nybyggnationen kräver kontrollansvarig. Byggnadsyta, placering och byggnadshöjd strider inte mot detaljplanen. Grannar behöver inte informeras. Byggnaden kommer att bli 140 kvadratmeter stor. Parkeringsplats ska anläggas på tomten i anslutning till huset.

Kostnad för bygglovet: 25 137 kronor


Exempel 6:

Nybyggnad av plank med avvikelse med avvikelse från detaljplan

Tomten ligger inom detaljplan. Planket ska vara 1,8 meter högt och fungera som insynsskydd mot granntomterna. Planket placeras i tomtgräns.

Inom nästan samtliga detaljplaner finns krav om att alla byggnadsverk ska placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen. Detta betraktas därmed som en avvikelse från detaljplanen.

Kostnad för bygglov: 8 379 kronor

 


Områden inom nya detaljplaner

Utöver dessa exempel finns det vissa områden ligger inom nya detaljplaner där kostnaden för detaljplanen tas ut i bygglovet. I dessa områden tillkommer en extra planavgift för beviljade bygglov för tillbyggnad, fasadändring och nybyggnad. 

För att veta om ditt bygglov kommer att omfattas av planavgift, kontakta oss på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Övriga åtgärder

Övriga åtgärder som ofta handläggs är strandskyddsdispenser och förhandsbesked.

Kostnad för förhandsbesked: 10 241 kronor

Kostnad för strandskyddsdispens: 9 310 kronor

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*