Vad kostar det?

De flesta typer av handläggning på kommunen är avgiftsbelagda.

Taxa
De flesta typer av handläggning på kommunen är avgiftsbelagda. Katrineholms kommun debiterar bygglov, anmälningar och andra ärenden enligt SKL:s taxa (Sveriges Kommuner och Landsting). Hur denna taxa ser ut hittar du i högerspalten som en nedladdningsbar PDF-fil.

Läs mer om våra avgifter i vår Avgiftsguide

Bygglovsavgift

I ärenden om plan, lov, förhandsbesked och anmälan samt för nybyggnadskarta med mera, betalar du en avgift enligt en av kommunfullmäktige fastställd taxa. För de flesta ärenden som kräver bygglov är avgiften beroende av storleken på det som byggs.

Även andra faktorer kan påverka avgiften. Det kan vara en åtgärd som innebär en avvikelse från en detaljplan eller områdesbestämmelser.

Planavgift

Planavgift tas ut i samband med bygglov på fastigheter som omfattas av detaljplan som upprättats eller ändrats 1987 eller senare. Avgiften ska täcka kostnader som uppstår för kommunen vid upprättande eller ändring av detaljplaner. I vissa fall har en plan finansierats med planavtal och då ska avgiften i samband med bygglov reduceras i motsvarande grad.

Utstaknings- eller inmätningsavgift

Det pågår ständigt en uppdatering av kommunens tätortskartor (primärkartor) i syfte att ha ett så aktuellt planeringsunderlag som möjligt. Kartorna är en viktig del vid lokalisering av nya byggnader och andra förändringar som sker på husen eller på fastigheterna.

När bygglov har beviljats för en ny byggnad kan det stå i lovet att byggnaden ska stakas ut eller mätas in. På det sättet säkerställs att byggnaden uppförs på exakt den plats som anges i bygglovet. Utstakning och inmätning av byggnader utförs av sakkunnig med separat debitering.

Byggsanktionsavgift

För överträdelser mot plan- och bygglagen tas byggsanktionsavgifter ut. Det kan gälla svartbyggen, rivning utan rivningslov eller anmälan, att påbörja ett bygge innan du har fått startbesked och så vidare. Det gäller också om du flyttar in i ditt nya hus innan du har fått ett slutbesked.

Exempel på byggsanktionsavgifter 2017

Bygga komplementbyggnad (60 kvadratmeter)
utan bygglov om sådant krävs

 21 280 kr

Bygga till en villa (20 kvadratmeter) utan bygglov
om sådant krävs

 23 520 kr

Börja bygga villa (150 kvadratmeter) innan startbesked
utfärdats, men beviljat bygglov 
finns

 97 440 kr

Färga om fasaden på en villa
(100 kvadratmeter 
fasadyta) utan bygglov om sådant krävs

   7 840 kr

Installera eldstad utan att göra anmälan

   4 480 kr
Ta en nybyggd villa (150 kvadratmeter)
i bruk innan 
slutbesked utfärdats
 19 448 kr

Frågor eller funderingar?

Kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholms kommun vid minsta osäkerhet på om det krävs bygglov, eller om du har fullgjort allt som ska göras i ett ärende. Då kan du slippa sanktionsavgifter. Avgiftens storlek finns specificerad i plan- och byggförordningen och samma summor gäller alltså i hela Sverige.

Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*