Obligatorisk ventilationskontroll

För obligatorisk funktionskontroll av ventilation, OVK, finns regler när och hur kontrollen ska genomföras.

Obligatorisk ventilationskontroll gynnar inomhusmiljön

En tillfredsställande inomhusmiljö ingår i det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Där spelar ventilationskontrollen en viktig roll. Målet är att år 2015 ska samtliga byggnader, där människor vistas ofta eller under längre tid, ha en dokumenterat fungerande ventilation. Det är också viktigt att i samband med ventilationskontrollen föreslå vad som kan göras för att minska energiåtgången för ventilationen utan att det medför sämre inomhusklimat.

  • Byggnadens ägare ansvarar för att lagstiftningen uppfylls.
  • En besiktningsman med rätt behörighetsnivå får utföra funktionskontrollen.
  • OVK-protokoll ska föras och redovisa resultat av kontrollen. Ett exemplar av protokollet ska lämnas till byggnadens ägare och ett exemplar ska sändas till samhällsbyggnadsförvaltningen.
  • Samhällsbyggnadsförvaltningen utfärdar intyg om genomförd kontroll. Byggnadens ägare ska anslå intyget på väl synlig plats i byggnaden, till exempel i trapphus eller entréer.

Bygg- och miljönämnden är tillsynsmyndighet och övervakar att regler om OVK efterlevs och att besiktningsmän utför sitt arbete på korrekt sätt. Om byggnadens ägare inte följer reglerna om OVK eller låter bli att avhjälpa påtalade brister, kan kommunen med stöd av plan- och bygglagen, PBL, förelägga ägaren att vidta åtgärder.

Vilka byggnader och när?

Här nedan finns en tabell med tidpunkt för besiktning samt vilken kategori av byggnader och behörighetsnivå som krävs.

Byggnader

Besiktningsintervall*(återkommande besiktning)

Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande oavsett typ av ventilationssystem 3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT- och FTX-ventilation 3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F-, FX- och S-ventilation 6 år

*= Besiktningsintervaller ändrades från och med 19 april 2011.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*