Ritningar

Bild ovanifrån på ritningar, detaljplan, en penna och en måttstock

Ritningarna är de viktigaste handlingarna i en bygglovsansökan. Det är de som visar hur du har tänkt bygga och det är de som bygglovsbeslutet grundar sig på. Därför är det viktigt att de är tydliga och välgjorda.

Vad är en ritning?

En ritning måste vara skalenlig. Det innebär att förhållandena mellan ritning och verklighet måste stämma överens exakt med den skala som anges på ritningen. Skala 1:100 betyder att 1 centimeter på ritningen då är lika med 100 centimeter i verkligheten

En ritning är en skalenlig skiss av exempelvis en byggnad. I skala 1:100 betyder det att om byggnadens fasad är 8,0 m ska den vara 8,0 cm på ritningen, och om taknocken är 8,8 m lång och 4,2 m över marknivå, ska den på ritningen vara 8,8 cm lång och 4,2 cm över marklinjen. Inga delar av en ritning får ritas i perspektiv, för då är den inte längre skalenlig.

Alla ritningar som lämnas in ska vara professionellt utförda. Om du inte själv kan ta fram godtagbara ritningar kan det vara lämpligt att anlita en specialst. En arkitekt kan också hjälpa till med utformningen så att byggnaden blir mer funktionell och estetiskt tilltalande. 

Fasadritningar

Lämplig skala är 1:100. Fasadritningarna beskriver byggnadens utvändiga utseende. Samtliga fasader som berörs ska redovisas och om markhöjderna kommer att förändras ska nuvarande och blivande marklinjer ut till tomtgräns ritas in på fasadritningarna. Vid tillbyggnad ska det som är nytt måttsättas och markeras.

De olika fasaderna ska namnges som bilden nedan beskriver: 

Skiss som visar ett exempel på en fasadritning

Planritning

En planritning är en ritning som visar byggnaden ovanifrån med rumsindelning, dörrar, fönster, skorsten, trappor, altaner, med mera. Varje våning visas var för sig, till exempel entréplan, övre plan och källarplan. 

Planritningen ska visa huset sett ovanifrån i genomskärning. Lämplig skala är 1:100. Planritningen över byggnaden ska dessutom inkludera beskrivningar av vad rummen används till, exempelvis sovrum, kök samt rumstorlekar angivna i kvadratmeter. 

Köksinredning och fast inredning i hygienrum och tvättstuga ska även redovisas. Dörrars och fönsters placering ska redovisas tydligt liksom trappor och andra nivåskillnader. 

Bild på ett exempel på en planritning

Ritning för tillbyggnad

Om det gäller en tillbyggnad ska också den befintliga byggnadens rum redovisas. På ritningen ska det tydligt framgå vad som är befintligt och vad som är nytt. Nya väggar kan redovisas med skraffering eller i avvikande gråton. Tillbyggnaders yttermått samt mått från den befintliga byggnadens hörn ska anges. Planritningen ska utformas på ett proffessionellt sätt (fackmannamässigt utförande).

Vad betyder skraffering?

För att tydligt visa vad som är en ny byggnadsdel ska man använda snedställda linjer på en ritning. Se exempelbilden nedanför.

Situationsplan

En situationsplan är en ritning som visar fastigheten (tomten), dess byggnader och omgivningen ovanifrån. Situationsplanen visar alla sorters existerande byggnader, hur marken är använd och var nya byggnader ska placeras. 

Situationsplanen ska visa samtliga byggnader på tomten ovanifrån. Det ska tydligt framgå vilken del som byggs till, alternativt vilken byggnad som ska byggas eller rivas. Finns det någon bygglovsbefriad byggnad på tomten, tillexempel en friggebod, ska det framgå av situationsplanen. En friggebod är en mindre stuga som får byggas utan bygglov.

Illustration av situationsplan

Upplägg

Situationsplanen ska baseras på en tillförlitlig karta som visar fastighetsgränserna och eventuella befintliga hus. Lämpliga underlag är en avstyckningskarta, kommunens primärkarta eller en nybyggnadskarta. Hör med oss vilken karta som krävs i ditt fall. Du hittar våra kontaktuppgifter i högerspalten.

Tillfart och parkeringsplats

Tillfart och parkeringsplats ska ritas ut så det går att bedöma om det är möjligt att ta sig med rullstol från parkeringen till entrén. 

Avstånd

Förutom byggnadens yttermått ska avståndet till befintliga vägar, tomtgränser och närliggande byggnader anges. 

Sektionsritning

En sektionsritning är en genomskärning genom huset som visar konstruktionen, grundläggningssättet, rumshöjder, bjälklagens placering och takkonstruktionen. Sektionen ska måttsättas så att rumshöjderna och byggnadshöjden framgår. 

Exempelbild över en sektionsritning

På planritningen visar man med en streckad linje genom huset var sektionen är tagen.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*