Energideklaration

Energideklarationen är ett bra verktyg för att se hur man kan minska energiåtgången i sin byggnad. Deklarationen görs av en energiexpert tillsammans med ägaren. Den visar hur mycket energi som går åt och ger råd om hur byggnaden kan bli mer energismart.

Bygg- och miljönämnden är tillsynsmyndighet i den här frågan. En tillsynsmyndighet är den kommunala nämnd som utövar tillsynen över miljö- och hälsoskyddet i kommunen. Det innebär att samhällsbyggnadsförvaltningen ska se till att de fastighetsägare som är berörda gör en energideklaration.

Kommunens ansvar som tillsynsmyndighet

Lagen om energideklaration för byggnader säger att kommunen ska utöva tillsyn. Det innebär bland annat att se till att fastighetsägaren följer bestämmelserna om att sammanfattningen av deklarationen finns uppsatt i entré eller reception eller på annat sätt är tillgänglig.

Samhällsbyggnadsförvaltningen är tillsynsmyndighet och kontaktar fastighetsägaren som inte har deklarerat men som enligt Lantmäteriverkets fastighetsregister borde ha gjort det för att informera om lagen och samtidigt utreda om byggnaden är undantagen från plikten att energideklarera. Tillsynen gäller även att besiktningsprotokoll upprättas för eldriven komfortkyla större än 12 kilowatt. Detta gäller även byggnader som inte omfattas av lagen, eller som är undantagna från skyldigheten att energideklareras.

Vilka byggnader berörs av energideklarationen?

I lagen och förordningen om energideklaration för byggnader kan du läsa om vilka byggnader som berörs.

Specialbyggnader över 1000 kvadratmeter, som till exempel simhallar, bibliotek, skolor och vårdbyggnader ska alltid ha en giltig energideklaration. Det framgår av taxeringsbeviset om byggnaden är en specialbyggnad. I fastighetstaxeringslagen finns en lista över vilka byggnader som är specialbyggnader.

Byggnader med nyttjanderätt (rätt för en person att använda någon annans egendom), till exempel hyresrätter, bostadsrätter och lokaler, som hyrs ut ska alltid ha en energideklaration. Under denna kategori finns även en- och tvåbostadshus som hyrs ut som bostadsrätt. När det gäller bostadsrätter är det bostadsrättsföreningen som ska se till att det finns en energideklaration.

Byggnader som säljs ska ha en godkänd energideklaration senast vid försäljningstillfället. Om kontraktet är upprättat före 1 jan 2009 behövs ingen energideklaration vid försäljningen.

Nya byggnader ska energideklareras (två år efter det att byggnaden har tagits i bruk, dock inte senare än två år efter slutbevis/slutbesked). Om bygganmälan gjorts före 1 januari 2009 behöver byggnaden inte energideklareras på grund av att det är en nybyggnad. Däremot kan man vara tvungen att energideklarera byggnaden för att den hyrs ut, säljs eller är en specialbyggnad.

Även om byggnaden inte tillhör ovan nämnda kategorier eller om byggnaden tillhör undantagen nedan kan den behöva besikta sitt kylsystem. Om byggnaden har eldriven komfortkyla (nominell kyleffekt större än 12 kW) ska systemet genomgå en besiktning.

Energideklarationens giltighet

En energideklaration gäller i tio år.

Följande byggnader är undantagna

  • Byggnader som i huvudsak används till andakt eller religiös verksamhet.
  • Industrianläggningar och verkstäder.
  • Fritidshus med högst två bostäder.
  • Tillfälliga byggnader som avses att användas i högst två år.
  • Ekonomibyggnader inom skogs- och jordbruksnäring (en ekonomibyggnad är en byggnad som är anpassad för jordbruk, skogsbruk eller liknande verksamhet och som inte är avsedd för bostäder. Exempel kan vara loge, lada, maskinhall och magasin).
  • Fristående byggnader mindre än 50 kvm.
  • Hemliga byggnader, till exempel försvarsbyggnader.
  • Byggnader som är byggnadsminnen enligt kulturminneslagen eller förordningen om statliga byggnadsminnen eller är särskilt värdefulla (enligt Plan- och bygglagen 3 kapitlet 12§) om åtgärdsförslag inte kan lämnas.
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*