Kontrollplan

I alla lov- och anmälansärenden ska det finnas en kontrollplan. En kontrollplan är det dokument som beskriver de kontroller som en byggherre (exploatör) ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i plan- och bygglagen (PBL). 

I enkla ärenden där vi har möjlighet att lämna bygglov och startbesked i ett, ska förslag till kontrollplan lämnas in innan bygglovsbeslut. Kontrollplanen ska anpassas till hur komplicerat ärendet är. Kontrollplanen för ett stort och komplicerat bygge ska vara betydligt mer omfattande än den för ett enkelt bygge. 

Vad ska en kontrollplan innehålla?

 • Arbetsorganisation
 • Vilka kontroller som ska ske i det aktuella projektet
  • Vem som gör kontrollen.
  • Mot vilket underlag kontrollen utförs.
  • Vilka intyg och andra handlingar som ska lämnas in till bygg- och miljönämnden för att få ett slutbesked.
  • Vilka anmälningar som ska göras till bygg- och miljönämnden.

För vilka åtgärder ska det finnas en kontrollplan?

 En kontrollplan krävs för alla lov- och anmälningspliktiga åtgärder. För enklare projekt kan ett snabbare startbesked fås om kontrollplanen lämnas in i samband med bygglovsansökan.

Exempel på enkla åtgärder:

 • Små ändringar i en- eller tvåbostadshus: exempelvis mindre ny- och tillbyggnader såsom inglasning av altan, växthus, kolonistugor, garage, bastu, takkupor, balkonger.
 • Små ändringar i flerbostadshus eller verksamheter: exempelvis mindre ny- och tillbyggnader, enstaka inglasning av balkong, återvinningsstationer, skärmtak.
 • Byte av fasadfärg eller andra åtgärder som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende
 • Skyltar
 • Murar och plank
 • Eldstad eller rökkanal
 • Rivning av små byggnader där det inte uppkommer miljöfarligt avfall

Exempel på enkla kontrollplaner:

Vi har nedanför samlat förslag på hur enkla kontrollplaner kan se ut. Kontrollplanen ska anpassas till det projekt som man avser att genomföra. Observera att detta är exempel på kontrollplaner. Det förslag till kontrollplan som skickas till bygg- och miljönämnden måste du själv upprätta.

Kontrollplan - ytterligare bostad i enbostadshus

Kontrollplan - eldstad/rökkanal

Kontrollplan - nybyggnad av garage/carport

Kontrollplan - fasadändring

Kontrollplan - mindre tillbyggnad i ett plan

Kontrollplan - inglasning av balkong

Kontrollplan - mur/plank

Kontrollplan - komplementbostadshus

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*