Kontrollansvarig

Bild på kvinna i arbetskläder och hjälm vid en nybyggnation i centrala Katrineholm

I de flesta byggprojekt krävs en kontrollansvarig (KA). Den kontrollansvarige ska vara certifierad och ska ha en självständig ställning i förhållande till den som utför åtgärden. 

En kontrollansvarig ska finnas vid de flesta åtgärder som kräver bygg- rivnings- marklov eller en anmälan. Den som är kontrollansvarig ska se till så att de bestämmelser som gäller följs, att en nödvändig kontroll utförs på så sätt att de tekniska egenskapskrav som samhället ställer på ett bygge eller rivning uppfylls.

Det här bör du tänka på 

Vid en ansökan om lov ska det framgå vem som ska vara kontrollansvarig. Vid vissa åtgärder, till exempel vid små ändringar av ett en- eller tvåbostadshus och vid åtgärder som avser uthus, garage och andra små byggnader behövs dock vanligtvis inte någon kontrollansvarig.

Den kontrollansvariges ansvar

Den kontrollansvarige ska vara certifierad för uppgiften och ha en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras. Efter att arbetet är klart ska den kontrollansvarige lämna en rapport till byggherren och bygg- och miljönämnden som blir ett viktigt underlag för beslutet om slutbesked. Byggherre är den som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten. 

Flera kontrollansvariga

Det är lämpligt att anlita den kontrollansvarige så tidigt som möjligt i projektet. Om byggherren utser flera kontrollansvariga för olika delar av projektet måste en av dem ha samordningsansvar.   

Hitta certifierad kontrollansvarig

För att söka efter certifierade kontrollansvariga kan man vända sig till Boverket, se länk i högerspalten.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*