Bygglovsprocessen

Bild på en yngre man i 30 års åldern som lämnar in en bygglovsansökan till receptionist på samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm

1. Ansökan om bygglov kommer in

Bygglovsprocessen börjar när du skickar in en ansökan om bygglov till oss på samhällsbyggnadsförvaltningen. Många gånger kan det vara bra om du först varit i kontakt med oss innan du skickar in ansökan. Kanske det är lämpligt att börja med att söka ett förhandsbesked i just ditt fall? Läs mer på sidan Förhandsbesked, du hittar länk i högerspalten.

2. Vi granskar och tar beslut om bygglov​ 

 • När din ansökan om bygglov kommit in till oss har vi tio veckor på oss att granska den och ta ett beslut. Om din ansökan inte är komplett när den kommer in till oss kommer vi att skicka en begäran om komplettering till dig.
 • De tio veckornas handläggningstid räknas först från det datum då vi fått in en komplett ansökan. Vi har normalt löpande kontakt med dig under ärendets gång.
 • Om vi inte får in en komplett ansökan kommer vi att avvisa ärendet. I vissa fall har vi möjlighet att förlänga handläggningstiden med ytterligare tio veckor, så tänk på att skicka in din ansökan om bygglov i god tid!
 • När vi är färdiga med granskningen av din ansökan om bygglov får du ett beslut, antingen att vi beviljar eller avslår din ansökan.
 • För ärenden av enklare karaktär, till exempel inglasning av altan, där det inte krävs tekniskt samråd eller kontrollansvarig kan du oftast få beslut om bygglov och startbesked samtidigt. Du kan överklaga ett beslut om bygglov som vi tagit. 

3. Beslutet vinner laga kraft​ 

 • När vi beslutat om lov måste vi normalt informera om beslutet till dig som söker och till de personer som eventuellt haft invändningar (berörda grannar och andra berörda personer eller företag).
 • Vi måste också tillkännage beslutet i Post- och Inrikestidningar. Personer som ska informeras kan överklaga beslutet inom tre veckor från att de mottagit informationen.
 • För de personer som inte informeras kan överklagan av beslutet ske inom tre veckor från tillkännagivandet i Post- och Inrikestidningar. Att ett beslut vinner laga kraft innebär att beslutet inte längre kan överklagas.

4. Tekniskt samråd

Bild som föreställer ett tekniskt samrådsmöte där två bygglovshandläggare deltar tillsammans med ett par som söker bygglov

 • Efter att du fått ett beslut om bygglov kommer vi att kalla till ett möte, ett tekniskt samråd (tidigare kallat byggsamråd). På det tekniska samrådet ska byggherren och kontrollansvarig delta. För enklare byggen behövs dock inget tekniskt samråd. En byggherre är den som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten. 
 • På det tekniska samrådet diskuterar vi bland annat byggets planering och organisation, vilka behov som finns av bland annat platsbesök och andra tillsynsåtgärder, utstakning och färdigställandeskydd. Färdigställandeskydd är en försäkring eller bankgaranti som ska skydda en byggherre (ansvarig för bygget) om ett anlitat byggföretag eller en entreprenör går i konkurs eller av något annat skäl inte klarar av att bygga klart huset.
 • Du får också information om vilka andra tillstånd som kan behövas från andra myndigheter. Vi diskuterar dessutom ditt förslag till kontrollplan och de handlingar som du har lämnat in. I kontrollplanen ska det bland annat framgå vilka kontroller som ska göras, vad som ska kontrolleras och vem som ska utföra kontrollen.

5. Startbesked - bygget får börja​ 

Bild som visar två människor som skakar hand, i närbild. Foto: Hanna Maxstad

 • Om vi efter det tekniska samrådet bedömer att ditt bygge kan uppfylla alla lagkrav, och om alla handlingar som behövs är inlämnade, får du normalt ett startbesked.
 • Det är först när du får ett startbesked som du får påbörja själva byggandet. Om du börjar innan du fått startbesked gör du dig skyldig till så kallat svartbygge och kan bli tvungen att betala byggsanktionsavgift, vilket är en avgift som tas ut av kommunen vid olovligt byggande eller så kallat svart bygge.
 • I det startbesked du får fastställs kontrollplanen som vi diskuterat på det tekniska samrådet. I startbeskedet står också vilka eventuella villkor du måste uppfylla innan du får börja bygga.

6. Arbetsplatsbesök

 • När ditt bygge varit i gång en tid ska vi enligt plan- och bygglagen göra ett arbetsplatsbesök på ditt bygge.
 • Normalt kommer vi på minst ett arbetsplatsbesök under byggtiden, ibland fler. Hur många arbetsplatsbesök vi ska göra bestäms på det tekniska samrådet och står också i ditt startbesked.
 • Under arbetsplatsbesöket tittar vi bland annat på att ditt bygge följer kontrollplanen.
 • För enklare byggen behövs inget arbetsplatsbesök. Det bestäms i så fall under det tekniska samrådet.
 • Om ärendet inte kräver ett tekniskt samråd så behövs heller inget arbetsplatsbesök.

7. Slutsamråd

 • När ditt bygge börjar bli färdigt är det dags för ett slutsamråd.
 • Ett slutsamråd är ett möte som byggherren och kontrollansvarig ska närvara vid, samt andra som kommunen anser bör vara med.
 • Slutsamrådet hålls vanligtvis på byggarbetsplatsen, och under mötet går man bland annat igenom de kommentarer som kontrollansvarig gjort och tittar på om byggandet skett enligt kontrollplanen.
 • Slutsamrådet ligger till grund för slutbeskedet. 

8. Slutbesked​

En familj står vid sitt nybyggda hus och är redo att flytta in. Foto: Hanna Maxstad

 • När du visat att alla krav för åtgärderna enligt lovet, kontrollplanen, startbeskedet och eventuella kompletterande villkor är uppfyllda och vi inte har skäl att ingripa så avslutar vi ärendet och ett slutbesked utfärdas till dig.
 • Först när detta är klart får du ta din byggnad i bruk och börja använda den.
 • Du får inte flytta in innan du fått slutbeskedet, om du gör det kan vi ta ut en byggsanktionsavgift.
 • Om vi bedömer att det finns brister som inte är försumbara och som du behöver åtgärda, eller om vi bedömer att det behövs en kontroll senare, kan vi meddela ett så kallat tillfälligt (interimistiskt) slutbesked. I det beskedet beskriver vi i vilken omfattning du får använda byggnaden innan det riktiga slutbeskedet kommer. När åtgärderna har genomförts kan du få ditt slutbesked.

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*