Så hanteras ditt ärende

Byggnadsnämndens arbete och bygglovsprocessen bestäms i plan- och bygglagen. I Katrineholms kommun är det bygg- och miljönämnden som fungerar som byggnadsnämnd.

Ditt ärende steg för steg

  • en handläggare på bygglovsenheten utses för din bygglovsansökan,
  • handläggaren granskar din ansökan mot plan- och bygglagen och om det du vill göra stämmer överens med aktuell detaljplan,
  • vid bygglov eller anmälan prövas frågor som lokalisering, placering, utformning, tillgänglighet och ändamålsenlighet. Dessutom ska hänsyn tas till bland annat omgivningspåverkan, kulturvärden, stadsbild och grannar.

Detaljplanens bestämmelser

En detaljplan reglerar hur mark- och vattenområden får användas och vilka byggnader eller anläggningar som får finnas, samt storleken på dessa. När bygglovsansökan granskas mot detaljplanen prövas även om byggnadens placering och utformning tar hänsyn till omkringliggande bebyggelse och kultur- och naturvärden. Men även om en ansökan stämmer med detaljplanens bestämmelser ska byggandet utformas så att omgivningen inte störs och utfarter ska ordnas trafiksäkert.

Hur lång är handläggningstiden?

Var ute i god tid med din bygglovsansökan. Hur lång tid det tar att handlägga ett bygglov beror på flera faktorer.

  • Är handlingarna kompletta när de lämnas in?
  • Ärendets omfattning.
  • Följer ansökan detaljplanen?
  • Behöver grannar eller myndigheter tillfrågas?
  • Antal andra ansökningar under samma period.

Om din ansökan är komplett och följer detaljplanen går det fortare att få bygglov. Men under vår och sommar kan det ta längre tid att få bygglovet då det är många som vill bygga på semestern. Om du vill vara säker på att få bygga under sommaren måste du vara ute i mycket god tid, gärna redan under vintermånaderna.

Vilken roll har grannarna?

Om det du vill bygga stämmer överens med vad som står i detaljplanen tillfrågas inte grannarna. Däremot är det alltid bra om du själv informerar dina grannar om dina byggplaner.

Även om byggnationen avviker från vad som tillåts i detaljplanen kan bygglov ibland ändå beviljas. Grannarna ska då få möjlighet att yttra sig. Om de är negativa till dina byggplaner och bygglov ändå beviljas kan grannarna överklaga beslutet till länsstyrelsen. Bygglovet har då inte vunnit laga kraft och byggnationen sker på egen risk. Behandlingstiden hos överprövande myndigheter, som länsstyrelsen, tar ofta lång tid och det är inte ovanligt att det kan ta ett år innan beslut på grannarnas överklagande kommer.

Giltighetstid och laga kraft

Laga kraft innebär att ett beslut inte längre kan överklagas.

Ett bygglov gäller i fem år om arbetet påbörjas inom två år. Ett bygglovsbeslut vinner laga kraft tre veckor efter beslutsdatum. Om grannarna haft synpunkter kommer de att delges beslutet. Bygglovet vinner därmed laga kraft först tre veckor efter att grannarna har tagit del av beslutet. Om du börjar byggandet innan bygglovet vinner laga kraft sker det på egen risk.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*